BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สช.ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจัดเวทีวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 4PW เซ็ตขบวน ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่

สช.ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจัดเวทีวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 4PW เซ็ตขบวน ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่ วางบทบาทขยับ 3 ส่วนพร้อมกันอย่างเป็นระบบ คือ เจ้าของประเด็น/ข้อมูล ผู้ผลิตสื่อ และสื่อในพื้นที่ นำร่องทดลองจัดวาระการสื่อสารประเด็นแรก อธิปไตยทางอาหาร โดยวางแผนสื่อสารประเด็นเดียวยาว 4 เดือน

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง จ.มหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานรวมกว่า 20 คน จัด เวทีสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภูมิภาคเพื่อวางรูปแบบ และวิธีการสื่อสารร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนประเด็น 4PW (Participatory Public Policy Process based on Wisdom) หรือกระบวนการสานพลัง สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สื่อมวลชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเขียน วิทยุ สารคดี งานภาพ เป็นต้น เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และผู้แทนจาก สช.

เริ่มการประชุม คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์ เครือข่ายสื่อท้องถิ่นภาคอีสาน จ.อุดรธานี ในฐานะแกนคณะทำงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของที่มาของโครงการให้ผู้เข้าประชุมได้เข้าใจเป้าหมายร่วมกัน และให้สัมภาษณ์ว่า “ครั้งนี้เป็นการคุยงานสื่อสารเป็นครั้งแรก จากการออกกระบวนการสื่อสารร่วมกันในครั้งนี้ ผมมองว่าเป็นการเริ่มต้นจากการสื่อสารเล็กๆ ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร สร้างทิศทางร่วมกัน เนื่องด้วยระยะเวลาสั้นๆนี้ อาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าจะขับเคลื่อนไปในระดับกว้าง ผมมองว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างแกนคณะทำงานสื่อสารที่จะนำไปสู่การทำงานสื่อสารร่วมกันต่อไปในอนาคต”

ด้านคุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข ผู้ประสานงานโครงการ ในฐานะวิทยากร ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ และกล่าวว่า โครงการนี้ต้องการให้เกิดการออกแบบวิธีการสื่อสารร่วมกันโดยเครือข่ายในพื้นที่ และทดลองใช้สื่อ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนโยบายสาธารณะ 4PW ร่วมกัน โดยมองว่า พื้นที่การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ samatcha.org หรือเพจเฟซบุ๊กสมัชชาพื้นที่ รวมถึงเวทีในวันนี้ ตลอดจนสื่อท้องถิ่นที่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ จะเป็นพื้นที่กลางในการให้เครือข่ายฯ สช. และภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกัน โดยประเด็นพัฒนาพื้นที่ ที่ถูกขับเคลื่อนผ่านการสื่อสาร ซึ่งในเวทีนี้เน้นประเด็นเกษตรอินทรีย์ ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมที่ได้รับร่วมกัน

จากนั้นจึงมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาประเด็นร่วมในพื้นที่ ไปสู่การออกแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน ทั้งนี้ในการประชุมพบว่า เครือข่ายพื้นที่ ใช้เครื่องมือการสื่อสารผ่านไลน์(LINE)และเฟสบุ๊ค(Facebook)เป็นช่องทางหลัก จึงทำให้ข้อมูลมีความกระจุกตัวอยู่แต่ในกลุ่มคนทำงานพื้นที่ด้วยกัน และกลุ่มคนทำงานในพื้นที่ยังขาดทักษะและแรงจูงใจในการสื่อสารประเด็นพื้นที่สู่สาธารณะ แต่ก็มีกลุ่มคนทำงานในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร อาทิ คุณรพินทร์ ยืนยาว และ คุณแสงระวี ดาปะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่นภาคอีสาน เข้าร่วมเพื่อหนุนเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับเครือข่ายพื้นที่และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสื่อสาร

จากเวทีประชุม คณะทำงานสื่อสารภาคอีสานร่วมกันออกแบบกระบวนการสื่อสารเรียนรู้จาก“กลุ่มเกษตรอินทรีย์” ในรูปแบบของเรื่องเล่า วลีคำสำคัญ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ผ่านสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ยูทูปและสื่ออื่นๆ เพื่อให้สารมีความหลากหลายและตามทักษะและความถนัดการใช้สื่อของเครือข่ายพื้นที่ ทั้งนี้เครือข่ายภาคอีสานได้ทำการตั้งกลุ่มไลน์ภายใต้ชื่อ “สื่อ…อธิปไตยทางอาหาร”เพื่อเป็นพื้นที่ส่งผลงานการผลิตสื่อ และเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงานร่วมกัน เพื่อทำการตกแต่ง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จากนั้นจะทำการโพสต์ลงเฟสบุ๊ค เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพพื้นที่ และศปนส. ก่อนจะนำลงในเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp ทั้งนี้เครือข่ายพื้นที่เล็งเห็นว่า ควรมีบรรณาธิการประจำกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์เพื่อทำการตรวจสอบและคัดกรอง

                ภายหลังจบการประชุม คุณแสงระวี คาปะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่นภาคอีสาน จ.เลย ได้กล่าวว่า “ในการประชุมเวทีครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างทีมสื่อสารโดยเริ่มต้นเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายมีความหลากหลาย พื้นฐานบางท่านทำงานประเด็นพื้นที่จึงทำให้เห็นทิศทางการสื่อสารไม่ยาก สำหรับบางท่านที่อยู่ในระดับการวางแผนก็อาจจะต้องทำการสื่อสารด้วย” พร้อมทั้งได้เสนอแนะว่าในฐานะที่ทำงานสื่อสารอยู่แล้วนั้น “การทำงานสื่อสารสิ่งที่ยากคือ การเลือกประเด็นมานำเสนอไม่ได้ จึงเห็นว่าสื่อต้องมีสถานการณ์ ช่องทาง และเครื่องมือสื่อสาร”

คุณ วันชัย ปทุมวัน ผู้ใหญ่บ้านบึงนคร จ.ร้อยเอ็ด ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อเวทีครั้งนี้ว่า “เป็นเวทีที่ทำให้เกิดความเข้าใจ เห็นเป้าหมายและทิศทางขับเคลื่อนร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนที่เคยทำงานสื่อสารมาแล้วเจอปัญหาอะไร เดินไปข้างหน้าอย่างไร สุดท้ายก็ได้ร่วมกันประเมินผลออกแบบการสื่อสารร่วมกัน ซึ่งผมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานของผมเอง ในฐานะผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็จะนำปัญหาในตำบลมาแลกเปลี่ยนกับแกนนำได้รับทราบ  และทำการสะท้อนกลับมาว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลก่อจะนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางสื่อสารเพื่อให้เกิดเป็นนโยบายสุขภาวะเพื่อคนในตำบลบึงนคร และภาคอีสานที่มีประเด็นปัญหาพื้นที่ร่วมกัน”

ก่อนจบเวทีคุณ ทรงพล ตุละทา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯภาคอีสาน สช. ได้กล่าวความคาดหวังของโครงการทิ้งท้ายว่า “อยากให้เกิดการทำงานร่วมกันของพื้นที่ เล็งเห็นว่าการสื่อสารนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน โดยที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด องค์กรใด มีจิตอาสาร่วมกันของพื้นที่ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีการสนับสนุนโครงการ “สร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร” เพื่อขับเคลื่อนประเด็นพื้นที่ร่วมกัน  เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ร่วมกันเป็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ โดยโครงการจะเกิดขึ้น ๔เวที ๕ ภูมิภาค ร่วมกันขับเคลื่อนในระยะ ๔ เดือน(สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐) โดยอาศัยประเด็นพื้นที่ขับเคลื่อนร่วมกัน

 

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook