BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

องค์กรสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชากร และภาคประชาชน กว่า ๒๐ เครือข่าย ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ในปี ๒๕๖๑

สานพลังสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ  องค์กรสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชากร และภาคประชาชน กว่า ๒๐ เครือข่าย ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ในปี ๒๕๖๑ โดยการสนับสนุนของสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในะหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยมีการทบทวนประเด็นหลัก ๓ ประเด็น คือ

๑) ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร

๒)ประเด็นตำบลสุขภาวะ และ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

๓)ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานวัฒนธรรม และประเด็นย่อยเรื่องการสื่อสารสาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีการได้นำบทเรียนการมีส่วนร่วมของ ภาคี/เครือข่าย ชุมชนพึ่งตนเอง สู่แม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จำนวน ๔ บทเรียน ได้แก่ ๑)ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ๒)บทเรียนการขับเคลื่อนข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓)บทเรียนการจัดทำข้อบัญญัติตำบล การจัดการทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ตำบแม่ฮี้ ๔)บทเรียนการขับเคลื่อนประเด็น เด็ก เยาวชนและครอบครับ/ผู้พิการ

โดยจะนำข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโดยการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมติระหว่างพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   ที่สำคัญต้องขอบคุณทีมงานเจ้าของประเด็นทุกประเด็น ภาคีเครือข่าย ๔PW จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่าน รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เข้าวมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคตต่อไป

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ โดยคุณ ชาญชัย วิทยาพูน

เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ รูปแบบข่าว เพจสมัชชาสุขภาพพื้นที่

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook