BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ เปิดตัว กอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลง”

เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ เปิดตัว กอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสุขภาพแห่งชาต(สช.) ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช จัดเวที ปรึกษาหารือเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ (กรณีสื่อสาร ๔PW) ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ๕๐ คน จากผู้แทนของคนทำสื่อทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ สรุปจากการหารือ ต้องสร้างอัตลักษณ์ความเป็น เครือข่าย และเปิดตัว กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ กำหนดการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลง นายอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ได้กล่าวว่า เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ก่อเกิดจากการรวมตัวของคนทำสื่อจากการดำเนินโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.) โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.)ในแผนงานพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ ซึ่งได้เกิดเป็น กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ แต่ได้เกิดเครือข่ายสื่อ ๗ จังหวัด ซึ่งจริงๆแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมีหลายปัจจัยโดยเฉพาะการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งทั้งผลบวกและผลลบ จึงมองว่าการสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ที่ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลง และเป็นเครือมือกลางที่ไม่ใช่เป็นการผูกขาดกับหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานได อย่างครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้เปิดเวทีปรึกษาหารือเพื่อการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ๔PW ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง

นายอานนท์ มีศรี ยังกล่าวต่อว่า ในปี ๒๕๖๐ จะต้องขยายเครือข่ายสื่อให้ครบทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และ ได้ ตั้งกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้เพื่อเป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อการกำหนดรูปแบบและวาระของการสื่อสารโดยได้กำหนดระยะเวลา ๖ เดือนหลังจากนี้ งานสมัชชาสุขภาพจังหวัด งานสมัชชาสุขภาพระดับชาติ และงานสร้างสุขภาคใต้ จะได้เห็นรูปธรรมของการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ โดยคุณ อานนท์ มีศรี

เผยแพร่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ รูปแบบข่าว ที่มา : เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Check Also

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook