BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ 2  ที่จัดขึ้นวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร

1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ 2  download
2. จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2  download

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook