BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือนสิงหาคม 2558

ทักทายสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม หลายกระบวนการพัฒนาเริ่มจะมีการสรุปผลการพัฒนา รวมทั้งการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงท้ายของแผนงานโครงการกันแล้ว ในเดือนสิงหาคมมีงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญอยู่ 5 งานด้วยกัน

หนึ่ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาคในการพัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมระดับตำบลปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 โดยมีกลไกสนับสนุนวิชาการ 4 ภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญที่เป็นบทเรียน อาทิ การพัฒนากลไกกระบวนการ การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ การพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ทั้งที่เป็นนโยบายสาธารณะอยู่แล้ว ให้ต่อยอดขยายผลในวงกล้างในพื้นที่เอง และไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งที่ไม่เป็นนโยบายสาธารณะ มีการยกระดับการพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้านนโยบายต่อไป

สอง การพัฒนากลไกขับเคลื่อน พื้นที่จัดการตนเองด้านสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เป็นเครื่องมือ ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพท้องถิ่น) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกับ สปสช. ในพื้นที่ 13 เขตทั่วประเทศ ซึ่งแนวทางจะเน้น ให้ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแนวทางจะเน้น การวิเคราะห์ชุมชน กำหนดทิศทางสุขภาพที่พึงปะสงค์ รับฟังความเห็นจากชุมชน ประกาศเป็นธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่น โดยใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นสนับสนุนร่วม โดยในระยะยาวจะก่อให้เกิกประโยชน์ต่อการพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

สาม การขับเคลื่อนโปรแกรมนักสานพลังฯ (PHPP Program) 2 พื้นที่ คือโปรแกรมส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม ณ วิทยาลัยบริหารการแพทย์ และสาธารณสุขระดับสูง จังหวัดนครปฐม และ Core Module ที่ 4 ของภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม ณ บาบาลารีสอร์ท จังหวัดสตูล ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมนี้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ (Empowerment) ให้แกนกลไกภาคีเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ อยู่ สามารถเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนางานในพื้นที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น

สี่ การพัฒนาและยกระดับกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ในระดับจังหวัด 21 จังหวัด โดยกระบวนการปรึกษาหารือ และระดมความคิด ผู้แทน คจสจ., คณะทำงานบริหาร และหน่วยเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรนโยบายสาธารณะ (PHPP Cycle) อีกทั้งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคไปพร้อมๆ กันด้วย

ห้า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ โดยใช้ประสบการณ์และความสำเร็จเป็นฐานการเรียนรู้ (School with out wall) โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ 9 แห่งทั่วประเทศให้มีแผนการจัดกระบวนการให้แก่พื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นอีก 625 ตำบลที่กระจายตามเขตต่างๆ ซึ่งพื้นที่ใหม่จะมีการจับกลุ่มไปเรียนรู้เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ของตนต่อไปได้ และเราคาดหวังว่ากระบวนการดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี มีการเรียนรู้ด้วยกันเอง การเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกันระหว่างพื้นที่ เกิดการสานเชื่อมทั้งกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนี้เรายังมีกระบวนการพัฒนาที่สำยคัญอื่นอีกหลายเรื่อง อาทิ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้มีการออกแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กสขป.) และกรรมการเขตสุขภาพ (กขป.) ทั้ง 13 เขต (รวม กทม. ด้วย) นอกจากนี้ยังมีการเตรียมคัดเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ทั้ง 13 เขต โดยวิธีการเลือกกันเองในแต่ละภูมิภาค

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดกำลังจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อภาคีที่อยู่ในพื้นที่ ได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับ ทั้งที่ตนเองเกี่ยวข้องโดยตรง และมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งอย่างใด สำหรับความก้าวหน้าในระยะต่อไปจะได้นำมาเล่างานในเดือนถัดไป ก็ขอเชิญติดตาม ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้เกิดผลต่อเนื่องกันไปในสังคม ขอบคุณครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook