BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือนกรกฎาคม 2558

ทักทายเดือนกรกฎาคมถึงสมาชิกภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เดือนนี้เรามีกิจกรรมสำคัญที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนอยู่ 6 เรื่องสำคัญ

เรื่องแรก คือการชวนคิดชวนคุยเพื่อการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด จำนวน 12 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครนายก สิงห์บุรี ตราด ตาก เพชรบุรี สมุทรสงคราม อยุธยา สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี โดยเน้นการแมปปิ้ง (mapping) คน กลไก เครือข่าย และประเด็นนโยบายสาธารณะของพื้นที่ พร้อมกับการพัฒนากลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) เพื่อรองรับสนุบสนุนการขับเคลื่อน โดยทั้งการพัฒนาแผนงานโครงการในระยะต่อไปด้วย ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะทำให้การพัฒนากลไกกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมทั่วประเทศหลังจากมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รวม 3 ปี

เรื่องที่สอง การพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังภูมิภาค ในเดือนนี้มีการดำเนินงานใน CM3 – CM4 (Core Module) ระหว่างวันที่ 17 – 22 กรกฎาคม ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ พร้อมกันทั้ง 3 ภูมิภาค ซึ่งแกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปบทเรียน รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์ และมุมมองใหม่ ของนักสานพลัง

เรื่องที่สาม การจัดประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 20 จังหวัดภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2558 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนพัฒนากระบวนการนโยบานสาธารณะ ที่มีการใช้เครื่องมือ กระบวนการ ประเด็นนโยบายที่สำคัญที่เกิดผลลัพธ์แล้ว และในระยะต่อไปจะขยายไปยังภูมิภาคอื่นด้วย

เรื่องที่ 4 การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม การขับเคลื่อนโยบายพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อมโยงกระบวนการทั้ง 4 ภูมิภาค หลังจากที่มีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มาทั้ง 4 ภาคแล้ว จะมีการเชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์ร่วมทั้งประเทศ โดยจะมีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยง และออกแบบการถ่ายระดับ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี จ.นครปฐม จึงอยากจะขอเชิญชวนแกนคณะทำงานแต่ละภาคที่ได้ประสานงานไปแล้ว ได้เข้าร่วมกระบวนการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

เรื่องที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และขับเคลื่อนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดที่ต่อเนื่องหลายจังหวัด เช่น จ.พะเยา จ.ชัยนาท จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนี้จะมีจังหวัดอีกหลายจังหวัดที่มีกระบวนการในการขับเคลื่อนในระยะต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีๆ ให้กับพื้นที่ต่อไป

เรื่องที่ 6 การพัฒนาเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในขณะนี้ได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การพัฒนากลไก คณะทำงาน การจัดทำร่างแนวทาง วิธีการสรรหา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) โดยจะมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาแนวทาง และวิธีการฯ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม ณ โรงแรมบัดดี้ จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ภายใต้โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับตำบล (โครงการ 500 ตำบล) จะได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อ และการสื่อสารแก่แกนนำตำบล และคณะทำงานในพื้นที่ ให้มีทักษะในการสื่อสารในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2558 ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) จังหวัดนนทบุรี

ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีกระบวนการทำงาน/งานสำคัญ ที่อยากจะสื่อสารเพื่อการรับรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมงานตามบทบาท และการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง ผลการขับเคลื่อนเป็นอย่างไรจะได้นำมาเล่างานให้ทราบในเดือนถัดไป ขอบคุณครับ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook