BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพ: ขา(ไม่)เคลื่อน สำคัญกว่าขาขึ้น

ตามที่เราหลายคนทราบแล้วว่าตลอด ๗ ปีที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว มีมติสมัชชาออกมามากถึง ๖๔ มติ แต่คำถามสำคัญคือ มติทั้งหลายได้นำไปสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน หรือ มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จในขาเคลื่อนบ้าง

ในวันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๘) ในงานวิชชาการ ๙ ปี สช. มีการนำเสนอผลการวิจัยของ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการขาขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพในระดับอื่นๆเช่นกัน

คณะผู้วิจัยได้สรุปผลออกมาเป็นโมเดลการขับเคลื่อน เรียกว่า CIBCIO Model ซึ่งสะท้อนว่าการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบดังนี้

๑) ปัจจัยนโยบาย (Policy Content) ได้แก่ ความถูกต้อง ความชัดเจน วัตถุประสงค์ของนโยบาย ฯลฯ

๒) ปัจจัยหน่วยงานและองค์กร (Policy Implementing Agencies) ได้แก่ ความสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเพียงพอของทรัพยากร การสื่อสารระหว่างองค์กร ฯลฯ

๓) ปัจจัยพื้นที่และประชาชน (Policy Boundary) ได้แก่ การมีส่วนรวมของประชาชน และปัจจัยสถานที่และการเข้าถึงในเชิงคมนาคมเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ ฯลฯ

๔) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Policy Context) ได้แก่ การสนับสนุนและการคัดค้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบกลไกการสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจ และกลุ่มอื่นๆ ฯลฯ

๕) ปัจจัยผู้นำ และผู้ปฏิบัติงาน (Policy Implementors) ได้แก่ ความยินดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบัติตามหน้าที่ หลักการ อย่างเคร่งครัด การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน ฯลฯ

๖) ปัจจัยภายนอก (Policy Outsider) ได้แก่ ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในขณะนั้น ฯลฯ

ขณะที่ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.เพ็ญแข ลาภยิ่ง กรมอนามัย และคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ภาคเอกชน แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า กลไกขับเคลื่อนมติต้องมีทักษะ ๔ ประการ

  • ทักษะในการทำงานแบบหุ้นส่วน สามารถทำงานแบบภาคี สร้าง Partnership ในการทำงานร่วมกันได้
  • ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทั้งการสื่อสารภายใน และการสื่อสารสังคม
  • ทักษะการลดตัวตน ถอดหมวก หรือการละวางตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานกันได้
  • ทักษะการประนีประนอม เพื่อหาทางออกร่วมกัน

คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ภาคประชาสังคม ระบุการประเมินมติสมัชชาฯ ควรวัดจาก

๑) การบรรลุเป้าหมายของมติ ได้แก่ เป้าหมายสูงสุดของมติ ตัวชี้วัดของมติ กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย และกลไกที่รับผิดชอบ

๒) คุณภาพของกระบวนการขับเคลื่อน ได้แก่ คุณภาพกระบวนการมีส่วนร่วม ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมเข้มแข็งขึ้น หรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ ฯลฯ

 

การขับเคลื่อนมติสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๖๔ มติ ยังคงต้องผลักดันกันต่อไป ความรู้และบทเรียนจากการเสวนาในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ยิ่งหากภาคีสมัชชาได้ลองนำไปพิจารณา ถอดบทเรียน และปรับประยุกต์กระบวนการขาเคลื่อนในแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่ต่อไป

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook