BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน มิถุนายน 2558

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ เริ่มต้นหน้าฝน เดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีความก้าวหน้าการพัฒนางานที่สำคัญมาสื่อสาร ดังนี้ครับ

ประเด็นแรก คืองานพัฒนาความร่วมมือ เพื่อพัฒนากระบวนการนโนบายสาธารณะฯ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดกระบวนการถอดบทเรียนในพื้นที่เป้าหมาย แล้วนำผลมาเชื่อมโยงความรู้ (Collect Colect) ในระดับจังหวัด ซึ่งจะพบว่าในพื้นที่มีความก้าวหน้า สามารถค้นพบประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ จากการพัฒนา ทั้งประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดผล ทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน และในะระยะต่อไปก็จะนำความรู้เหล่านี้มาเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้เกิดการยกระดับความรู้ชุดใหม่ต่อไป

งานที่สอง คืองานพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในเดือนนี้ก็จะมีจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่สามารถพัฒนากลไกความร่วมมือในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ โดยในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ จะมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อเปิดตัวเครือข่ายสมัชชา และประเด็นนโยบายสาธารณะของพื้นที่ โดยจะมีการเชิญ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จังหวัดยะลาด้วย

งานที่สาม การขับเคลื่อนโปรแกรมนักสานพลัง ในเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะมีโปรแกรม (กลาง) ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ของจังหวัด รวมทั้งโปรแกรม นนส.ระดับภูมิภาค ก็มีการสรุปบทเรียนหลังสิ้นสุดปฏิบัติการ กลุ่มสาระหลักการเรียนรู้3 (CM3) ในเดือนนี้ด้วย

งานที่สี่ การประชุมวิชชาการ 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน ที่อิมแพคเมืองทองธานี งานนี้จะมีภาคีเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิชชา ทั้งจากพื้นที่และประเด็นนโยบายที่สำคัญในระดับชาติ รวมทั้งการแสดงนิทรรศการ การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 900 – 1,000 คน ซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆ

งานที่ห้า การเรียนรู้ผลการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 แก่สื่อมวลชน (สื่อมวลชนสัญจร) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน ที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อการสื่อสารทางสังคมผ่านช่องทางสื่อแขนงต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการดำเนินงานมาแล้วหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ก็อยากจะสื่อสารไปยังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลแก่สาธารณะในครั้งนี้ด้วยครับ

งานสำคัญทั้ง 5 งานนี้ ล้วนแต่สนับสนุนให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งและการขยายผลให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธาณระเพื่อสุขาพแบบมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง กลไก กระบวนการ และเครือข่ายอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook