BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน พฤษภาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคมมีภารกิจ และทิศทางที่อยากจะสื่อสารเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ ที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ 4 เรื่อง

เรื่องแรก คือเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทีมกลไกวิชาการ คณะทำงาน และที่ปรึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งจะเป็นการสรุปบทเรียนระหว่างปฏิบัติการ (During Action Review: DAR) เพื่อสรุปการปฏิบัติการในช่วง 2 กลุ่มสาระหลักการเรียนรู้ (Core Module: CM) ที่ผ่านมาและนำไปสู่การพัฒนาอีก 2 CM ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการแลกเปลี่ยนได้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ เช่น (1 เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง นนส.ให้มากขึ้น 2 ควรมีการกำหนดประเด็น/กิจกรรมระหว่าง CM เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู้ และการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 3 การพัฒนาประเด็น/กิจกรรมร่วมที่ให้ นนส.สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ทั้งในระหว่างโปรแกรม และสิ้นสุดโปรแกรม 4 พัฒนาทิศทางในอนาคตร่วมกัน ซึ่งเป็นการวางความคิดหลังสิ้นสุดโครงการไปแล้ว เพื่อให้ นนส.ได้มีงานเป็นตัวเชื่อมโยง โดยจะเป็นการรวมกันทั้งภูมิภาค หรือกลุ่มจังหวัดก็ได้ ฯลฯ)

เรื่องที่สองคือ การพัฒนาทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วม การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมนี้ และอยู่ในระหว่างคณะทำงานได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และจัดเตรียมกระบวนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม และจะสรุปเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เรื่องที่สาม การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP by PHA) ในเดือนนี้มีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลำปาง จังหวัดพังงา ได้มีการจัดกระบวนการทั้งการพัฒนาขาขั้น ที่จังหวัดพังงา และขาเคลื่อนที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุบลราชธานี โดยกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ที่พัฒนานี้จะต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกันของพื้นที่ และมีการพัฒนาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่

เรื่องที่สี่ การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ (Area Health Statute) หลังจากที่ได้มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการจริง ที่ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ สช. สปสช. กสธ. พอช. อปธ. และเครือข่ายประชาสังคม ทั้ง 11 เขต ทั้วประเทศ ไปแล้ว จากนั้นแต่ละเขตได้ไปพัฒนากระบวนการขยายผลต่อในพื้นที่ โดย สปสช.เขต 3 จ.นครสวรรค์ ได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแก่แกนนำ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเป้าหมาย โดยมี อบต.ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาร่วมนำเสนอประสบการณ์ และบทเรียนการพัฒนาของพื้นที่ พร้อมกับการเวิร์คชอป (Workshop) เพื่อระดมความคิด ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดของเขตต่อไป และจะมีการนัดหมายเพื่อทำงานครั้งต่อไปในวันที่ 19 มิถุนายน เพื่อพัฒนาแผนที่ทางสังคม คน กลไก เครือข่าย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (mapping) พื้นที่เป้าหมาย และพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ของเขตอีกครั้งหนึ่ง

ในการพัฒนากระบวนการทั้ง 4 งานที่สำคัญดังกล่างข้างต้น จะคลอบคลุมไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ จึงอยากจะขอสื่อสารเชิญชวนติดตาม และเชื่อมงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ต่อไปด้วย แล้วพบกันในเดือนหน้านะครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook