BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

จากที่ได้มีการดำเนินกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2556 ได้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ที่หลากหลายได้ช่วยกันผลักดันประเด็นปัญหาจากพื้นที่ เสนอ พัฒนาให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกษตรอินทรีย์ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ประเด็นพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว และประเด็นการจัดการศึกษา และมีการจัดตั้งอนุกรรมการเชิงประเด็น โดยทำหน้าที่ในการทำเอกสารข้อมูลหนุนเสริมประเด็น มีการจัดทำร่างเอกสารข้อเสนอ มีการร่างข้อเสนอเป็นเอกสารให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันพิจารณาร่างข้อเสนอแต่ประเด็นร่วมกัน จนเกิดเป็นมติร่วม และมีการประกาศเป็นข้อเชิงนโยบายสาธารณะ ในแนวคิดที่ว่า “อุบลราชธานี จัดการตนเอง สู่สังคมสุขภาวะ”

ในการขับเคลื่อนมติได้มีกลุ่มอนุกรรมการเชิงประเด็นนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่ มีระยะกว่า 1 รอบปีแล้ว ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยติดตามผลของมตินั้น โดยใช้การแลกเปลี่ยนเสวนา ในหัวข้อ “ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า” ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ นายแพทย์สุรพร ลอยหา ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชญาดา ดานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พูดแลกเปลี่ยนในประเด็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พูดแลกเปลี่ยนประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว นายอรรถยา ลาพัน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นเกษตรอินทรีย์ และนายปรีชา ทองมูล จากสำนักงานสาธารณสุข พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ทั้งนี้ในแต่ละประเด็นก็มีการบูรณาการ การขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นเกษตรอินทรีย์ จากที่ไม่เคยรู้จักกันเลย ขณะนี้มีการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานแบบไร้ขีดจำกัด จนกระทั่งประเด็นเกษตรอินทรีย์กลายเป็นวาระของจังหวัด ประกาศเป็นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว ก็มีการนำข้อเสนอ ประกาศเป็นนโยบายจังหวัดเช่นเดียวกัน และทำข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานในการขับเคลื่อนประเด็น สำหรับประเด็นการจัดการศึกษา ขณะนี้ทางเครือข่ายนักวิชาการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี และมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเขียนโครงการเพื่อนำงบประมาณมาขับเคลื่อนเรื่องการจัดการศึกษา ด้วยงานวิจัยรูปแบบสภาพลเมืองในระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี กรณี ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเด็นสุดท้าย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีการเชื่อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำการคัดแยกขยะให้ชัดเจนเพื่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การนำขยะเปือกมาทำปุ๋ย หรือขยะสดมาเลี้ยงใสเดือนดินเป็นต้น

เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ เป็นความร่วมมือกันของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันนำเอาเครื่องมือสมัชชาสุขภาพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ จากการแก้ไขเพียงไม่กี่คนให้มีพลังในการขับเคลื่อนของประเด็นปัญหามากขึ้น เป็นพลังต่อรองหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook