BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นนส.ใต้ เปิดเวทีเรียนรู้ “ชะแล้&ท่าข้าม”ต้นแบบพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2558 โครงการฯ พัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคม สุขภาวะ (นนส.) ภาคใต้ นำโดย ดร.ขวัญตา  บุญวาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.ตรัง นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

ภายในงานมีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในพื้นที่ โดยเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในประเด็นการใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ ตามพื้นที่ชุมชนที่มีความสำเร็จในการทำกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ใช้พื้นที่ต้นแบบสำหรับการศึกษาที่บ้านชะแล้ และบ้านท่าข้าม จ.สงขลา

สำหรับบ้านชะแล้ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เน้นเรียนรู้เรื่องกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการเกิดขึ้นของธรรมนูญสุขภาพในชุมชน เกิดจาก แต่เดิมพื้นที่ได้เผชิญกับสภาพปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมของประชาชนเป็นวงกว้าง ชาวบ้านจึงร่วมมือกัน จัดกระบวนการให้มีธรรมนูญสุขภาพ โดยมีลักษณะเป็นข้อตกลงในวิถีปฏิบัติร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือดำเนินการ ทั้งนี้ชาวบ้านชะแล้ได้มีการกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่มุ่งหวังเดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญคือ “สุขภาพชาวชะแล้ดีถ้วนหน้า”

ส่วนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.สงขลา เป็นการเรียนรู้กระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยการจัดการขยะ  ในพื้นที่มีการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ เพื่อแก้ปัญหามลพิษในการจัดการขยะแบมีส่วนร่วม โดยจัดให้เป็นกิจกรรมชุมชน ใช้หลักการ “สุจริต จิตอาสา” ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการชดเชยสิ่งเหลือใช้ และเพิ่มมูลค่า ทดแทนการสร้างมลพิษ

ทั้งนี้ผลจากการเข้าโปรแกรมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ 2 ตำบลที่เป็นพื้นที่ต้นแบบดังกล่าวแล้ว ยังมีเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ นนส. ภาคใต้ ที่เข้าร่วมได้เข้าใจแนวทางในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และได้เชื่อมร้อยเครือข่ายคนทำงานเพื่อสุขภาพในพื้นที่ร่วมกันอีกด้วย

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook