BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area- specific Health Assembly : AHA) กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) จ.กระบี่ เป็น“สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เต็มรูปแบบเป็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นขอบเขตดำเนินการ ที่เปิดให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมืองได้เข้ามีส่วนร่วมมีการออกแบบ และวางแผนการสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในส่วนกลาง ตั้งแต่การก่อเกิดประเด็นนโยบาย และการกำหนดทางเลือก การตัดสินใจเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบาย  

สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นวงจรและต่อเนื่อง โดยมีกลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ ภาคส่วน โดยมีกลไกสำคัญๆ ดังนี้

() คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ที่ริเริ่มจากกลุ่มเครือข่ายในจังหวัดกระบี่ มีความเห็นความสำคัญร่วมกันถึงกระบวนการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สามารถลดทุกข์สร้างสุขคนกระบี่ได้จริง โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจะเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมกระบี่ไปสู่สุขภาวะ จึงเห็นพ้องต้องกันที่ควรให้มีการจัด “สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่” โดยได้ขอสนับสนุนความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ และจัดรูปแบบการทำงานเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนกระบวนการ

โดยเริ่มจากการจัดองค์ประกอบเป็นตัวแทนองค์กรภาคี ๓ ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ และภาคประชาชน จำนวน ๓๗ คน เข้ามาทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วน (partnership) ในรูปแบบคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ทำหน้าที่อำนวยการ วางแผน ติดตาม กำกับ และตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างครบวงจรทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ โดยได้มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดตั้งกลไกดำเนินงานโดยมีคำสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ขึ้น (คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ เมษายน ๒๕๕๗) โดย คจ.สจ.กระบี่ มี นพ.วีระพงศ์ สกลกิติวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.กระบี่ เป็นประธาน คจ.สจ. มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาสังคม เป็นคณะกรรมการ มี ผู้ว่าราชการจ.กระบี่ รองผู้ว่าราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นที่ปรึกษา

 

() หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ (นลส.) ประกอบด้วย

 • คณะทำงานบริหาร เป็นตัวแทนองค์กรภาคี ๓ ภาคส่วน ในระดับที่เป็นผู้ได้รับการยอมรับ จำนวน ๑๕ คน มีนายสุรินทร์ รักษาแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจ.กระบี่ เป็นประธานบริหารทำหน้าที่กำกับทิศทางการทำงาน ดูแลการทำงานของ นลส.ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีธรรมาภิบาล
 • หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัด (นลส.) เป็นตัวแทนองค์กรภาคี ๓ ภาคส่วน เช่นกัน จำนวน ๘ คน มีทำหน้าที่บริหารงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้มีแบบแผนและเป็นระบบ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลเครือข่ายภาคีและข้อมูลอื่นๆ ระบบการสื่อสารทางสังคม ระบบการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ และระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีคุณทวีชัย อ่อนนวน เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับ คุณพัชราภรณ์ อาสา สำนักงานสาธารณสุขจ.กระบี่ คุณก่อเดช ยะลา สำนักงานสาธารณสุข อ.เกาะลันตา เป็นหน่วยเลขานุการกิจที่ทำงานร่วมกับทีม

 

 

โดยคณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ และทีมงานเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการ งานปะสาน งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย การสื่อสาธารณะออกสู่สังคมในวงกว้าง รวมทั้งการวางแผนการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมากลไก คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจ.กระบี่ ได้ดำเนินกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ในช่วงเริ่มต้นแม้จะมีปัญหา อุปสรรค ในเรื่องความเข้าใจในกระบวนการ แต่คณะทำงานทุกชุดก็พยายามออกแบบ เรียนรู้การจัดกระบวนการให้มีแบบแผน (pattern) และดำเนินการอย่างเป็นระบบ (systematic) ตั้งแต่ก่อนการประชุมจนหลังการประชุม ซึ่งมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นวงจร ประกอบกับการที่หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ได้ส่งตัวแทน คือ มีคุณทวีชัย อ่อนนวน คุณพัชราภรณ์ อาสา คุณก่อเดช ยะลา เข้าร่วมโปรแกรมนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

ซึ่งทั้งสามคนก็ได้มาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนกระบวนการ ส่งผลให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพกระบี่มีรูปธรรมการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น

เริ่มจากมีกระบวนการการจัดกลุ่มเครือข่ายในจังหวัด (Constituency) กว่า ๘๐ เครือข่าย โดยถือเป็นกระบวนการที่เปิดให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วม การจัดกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ ได้มีตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกการประชุมสมัชชาสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่ง กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรภาควิชาการ กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน สมัชชาสมาชิกจ.กระบี่ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

(๑) กลุ่มเครือข่ายตามพื้นที่ แบ่งกลุ่มเครือข่ายตามพื้นที่อำเภอ ตามพื้นที่อำเภอ (MA) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๘ อำเภอ เครือข่ายพื้นที่ ๑ เทศบาลเมือง ๑๒ เทศบาลตำบล และ ๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ (MP) ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัด

(๓) กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรภาควิชาการ (MK) ซึ่งครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา วิทยาเขต สำนักงาน สมาคม ศูนย์วิจัย หน่วยงานและองค์กรชื่อต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับวิชาการ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

(๔) กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน (MS) ซึ่งครอบคลุมทั้งมูลนิธิ สมาคม ชมรม สภาสมาพันธ์ เครือข่าย และกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ที่มีการรวมตัวกันทำงานด้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

หลังจากที่มีการจัดกลุ่มเครือข่าย หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจ.กระบี่ ได้จัดกระบวนการทำความเข้าใจบทบาทภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการ วัตถุประสงค์ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ สมัชชาสุขภาพผ่านเวทีต่าง ๆ ของภาคีเครือข่าย เช่น การประชุมสภาองค์การชุมชน สภาการศึกษา การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ การสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อวิทยุ การจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สมัชชาสุขภาพจ.กระบี่ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีในเรื่องการเข้ามีมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน กระบวนการ

 

การเปิดรับข้อเสนอประเด็นสำหรับการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

คจ.สจ.กระบี่ ได้เปิดโอกาสและช่องทางต่างๆที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เสนอประเด็นเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อกำหนดร่างระเบียบวาระการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยการจัดกระบวนการการกำหนดประเด็นเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบผสมผสานกัน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆเสนอประเด็น จากแบบสอบถาม และการใช้พื้นที่เครือข่ายสื่อวิทยุทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เปิดรับประเด็นสาธารณะ จากนั้นคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดสมัชชาสุขภาพเป็นผู้พิจารณาเลือกประเด็น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อกำหนดประเด็น รวมทั้งการให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเสนอประเด็นเลยก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ   จำนวน ๘ ประเด็น ได้แก่

 1. ประเด็นการรณรงค์งดเหล้า/บุหรี่ เครือข่ายที่เสนอ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 2. ประเด็นไข้เลือดออก เครือข่ายที่เสนอ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า บุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่ อาสากระบี่
 3. ประเด็นการเฝ้าระวังภัยพิบัติ เครือข่ายที่เสนอ เครือข่ายภัยพิบัติ
 4. ประเด็นการจัดการน้ำเสีย เครือข่ายที่เสนอ สมาคมหอการค้า จงกระบี่
 5. ประเด็นความปลอดภัยทางอาหารบริเวณรอบรั้วโรงเรียน เครือข่ายที่เสนอ สภาการศึกษา
 6. ประเด็นความมั่นคงในที่ดินทำกิน เครือข่ายที่เสนอ เครือข่ายสิทธิ์ที่ดินทำกิน
 7. ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายที่เสนอ สภาคุ้มครองผู้บริโภค
 8. ประเด็นสุขภาวะสตรีกระบี่เพื่อความอยู่ดีมีสุข เครือข่ายที่เสนอ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.กระบี่

 

การคัดเลือกประเด็นเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด

คจ.สจ.กระบี่ มีการกำหนดเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกประเด็น ความสำคัญของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความสนใจของสาธารณะ ความเป็นไปได้ในการผลักดันนโยบายสู่ความสำเร็จ โดยมีประเด็นสาธารณะที่ผ่านการพิจารณาของ คจ.สจ. ๔ ประเด็น ได้แก่

 1. ประเด็นการรณรงค์งดเหล้า/บุหรี่
 2. ประเด็นไข้เลือดออก
 3. ประเด็นการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
 4. ประเด็นการจัดการน้ำเสีย

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด

หลังจากนั้น คจ.สจ.กระบี่ ได้มีการกำหนดและแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ ทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่เสนอประเด็นข้างต้น เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติ ในเวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ แต่ทว่า หลังจากที่แต่ละประเด็นมีกระบวนการการพัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดทำเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และรับฟังความเห็นต่อเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพียง ๒ ประเด็น คือ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกระบี่ ที่พร้อมเข้าสู่การหาฉันทมติร่วม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๘

สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สู่สุขภาวะ คนกระบี่” กำหนด   ๑   วัน คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วม ทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่

นอกจากจะมีการประชุมเพื่อหาฉันทามติ ต่อ ๒ ประเด็นข้างต้นตังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ “แผนยุทธศาสตร์ “กระบี่ เมืองสุขภาพ” ลานนิทรรศการ การถ่ายทอดผ่านสื่อวิทยุ “สมัชชาสุขภาพทางอากาศ”

โดย สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ในปีนี้ คาดกวังว่าจะทำให้สมาชิกกลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ทั้ง ๒ มติ ให้เป็นจริง เกิดการประสานเครือข่ายในประเด็นต่าง ๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน   สามารถนำกลับไปขยายผลเพื่อแก้ทุกข์ สร้างสุขในชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานองค์กรต่อไปได้     ดังภาษาถิ่นใต้ว่า สมรมวันนี้ชันชีหัวเกลอ

 

การผลักดัน ติดตาม และขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจ.กระบี่

หลังจากเสร็จสิ้นการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ คจ.สจ.กระบี่ยังมีการกำหนดให้ มีการนำประสบการณ์และปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารทางสังคมให้สาธารณะได้รับรู้และมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนและผลักดันมติข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของผู้คนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้คนแต่และกลุ่มหมู่ โดยไม่ยึดติดรูปแบบวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทางการหรือตายตัว

 

สมัชชาสุขภาพทางอากาศ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสื่อสาธารณะ

นอกจากนี้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ยังมีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้เกิดพลังผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะโดยใช้รูปแบบ สมัชชาสุขภาพทางอากาศ จ.กระบี่ ภายใต้ความร่วมมือ ของเครือข่ายสื่อวิทยุทั้งกระแสหลักและกระแสรอง ได้แก่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท.) จ.กระบี่, สถานีวิทยุ อสมท. จ.กระบี่, คลื่นประชาคม อ.เกาะลันตา, สถานีวิทยุยูนิตี้เรดิโอ, สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, สถานีวิทยุฮ็อตมอร์นิเตอร์ และสถานีวิทยุลำทับวาไรตี้เรดิโอ เป็นต้น โดยทำหน้าที่ สื่อสารไปยังคนกระบี่เพื่อ แนะนำ/ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย ให้คนกระบี่ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วม ค้นหา เปิดรับประเด็นสาธารณะ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เครือข่ายวิทยุมีการนำเสนอข้อมูล สถานการณ์ ข้อมูลทั้ง 4 ประเด็นที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการเชิญชวนให้ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาทางอากาศ ให้ข้อมูล/รับฟังข้อมูลสถานการณ์จากคณะทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสี่ประเด็น มีการจัดรายการให้คณะทำงานวิชาการแต่ประเด็นได้มีโอกาสในการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอ และการจัดเวทีคู่ขนานในสมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะต่อข้อเสนอในประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ภาพประกอบจาก http://pantip.com/topic/32524874

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook