BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้องค์ความรู้ บทเรียน กรณีศึกษาที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในภาคอีสาน รวมถึงสร้างการยอมรับและรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และมีเป้าหมายจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน

นายธนาคาร ผินสู่ ผู้ประสานงานโครงการ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการว่าทางคณะทำงานโครงการที่มาจากผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน ได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและคัดเลือกชุดความรู้จากการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ ชุดความรู้ เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรม I hotel อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสกัดองค์ความรู้ เครื่องมือ บทเรียน กรณีศึกษา ที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเป็นชุดความรู้ ให้เกิดรูปแบบการนำเสนอชุดความรู้ เครื่องมือ ฯที่หลากหลาย และสามารถใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชชาการฯภาคอีสานได้ โดยจุดเน้นสำคัญของชุดความรู้ จากประเด็นหลักในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน คือ กระบวนการ วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละชุดความรู้ เพื่อจะนำมานำเสนอแลกเปลี่ยน วิเคราะห์บทเรียนที่เกิดขึ้นและพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสานต่อไป

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายทั้งระดับภาค กลุ่มจังหวัด เขต จังหวัด ได้ทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพภายใต้กรอบคิดและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีกลไกการทำงานเพื่อหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ   การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดกิจกรรม กระบวนการ องค์ความรู้ เครื่องมือและบทเรียนด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างมากมาย รวมถึงสถานการณ์นโยบายด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไป และการทำงานแบบมีส่วนร่วมลดน้อยลง   จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนการทำงาน ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเกิดองค์ความรู้อะไร จะจัดการความรู้นั้นอย่างไรให้เกิดประโยชน์ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการจัดการความรู้ และจะมีการจัดเวทีวิชชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดเวทีวิชชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับภาคอีสานขึ้น

 

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook