BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นนส.อีสานและกลไกสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ พันธะสัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอีสานอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558  ที่ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น ภายในงานเวทีจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 นั้น จากการที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการทำงานกับกลไกสมัชชาจังหวัดจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ ในการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทางนักสานพลังเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ นนส.ภาคอีสาน และกลไกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความห่วงใยแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน  มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสาน 21 ล้านคน ได้รวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาอีสานให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพหรือเครื่องมืออื่นๆร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบ ดังนี้

  1. เราจะร่วมมือกันพัฒนาอีสานบ้านของเราในรูปแบบการทำงานเป็นภาคีเครือข่าย
  2. เราจะเป็นแกนนำหลักในการชักชวนพี่น้องทุกภาคีเครือข่าย ทุกสาขาอาชีพมาผลึกกำลังร่วมกันพัฒนาอีสานบ้านเราเป็นภูมิภาคที่ผู้คนอยู่ร่วมอย่างมีความสุข
  3. เราจะร่วมกันค้นหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี พ.ศ. 2558 – 2560
  4. เราจะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อผลักดันภัยคุกคามที่มีผลต่อ วิถีชีวิตพี่น้องชาวอีสานให้สถานการณ์บรรเทาหรือหมดสิ้น อย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน โดยใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและเครื่องมืออื่นๆที่มีอยู่
  5. เราจะร่วมกันและถือเสมือนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนสิ่งนี้เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของพวกเราทุกคน

ประกาศโดย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและเครือข่ายนักสานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

PIC2_jesan2

นั่นก็เป็นการทำสัญญาใจของการสร้างเครือข่ายร่วมกันของคนอีสาน นำไปสู่การคิดหาแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาอีสานให้เจริญอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรต่อไป

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook