BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี

ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ปฏิรูปอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ, การรณรงค์บูรณาการขับเคลื่อนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์, การพัฒนาบุคคล/บุคลากร และเครือข่าย สร้างคุณภาพการอบรมเรียนรู้, การดูแลคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ในครรภ์ถึงหมดอายุไข และประเด็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และค่านิยม ในด้านต่างๆ รอบตัวในการดำรงชีพ เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ความคิดจากการระดมสมองในแต่ละกลุ่ม รวม 14 จังหวัด นับเป็นการสร้างจุดรวมตัวเครือข่ายจากแต่ละจังหวัดเข้ามาช่วยการคิด ต่างจากการคิดกันภายในจังหวัดเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าการคิดต่างย่อมเป็นจุดที่ต้องรับฟัง และทำความเข้าใจ เพื่อหาจุดความเข้าใจที่ลงตัว ไม่ว่าจะมีเป้าหมาย หรือประเด็นความต้องการสักกี่ข้อ สิ่งที่ต้องทำต่อไปต้องก้าวเดิน

การวางความคิดให้อยู่ในเป้าหมายเดียวกันได้ จะนำไปสู่การหาวิธีการ ความรู้ ที่ได้รับการยอมรับสำหรับใช้ในแต่ละเรื่องที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างวิถีให้กับคนทำงาน  สร้างความเข้มแข็ง พัฒนากลไก และกระบวนการขับเคลื่อน PHPP เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ ในระดับพื้นที่ และพัฒนาขยายผลในการพัฒนาภาคใต้ร่วมกัน

เป้าหมายที่ต้องการ หรือการสร้างคุณภาพทุกวันนี้ ต้องกลับไปคิดถึงคำว่า “ความเสมอภาค” คือ การให้ความสำคัญกับเท่าเทียมกัน เพื่อช่วยลดความแตกแยก หรือรอยร้าว ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิด และสร้างความสุข เพื่อที่จะได้มาซึ่งคำว่า “ใต้สันติสุข”

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.khondantainews.net/index.php?module=content&op=detail&content_id=868

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook