BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ภาคีสมัชชาสุขภาพ 20 จว.ระดมแนวคิด วาง 5 แนวทางหลัก ระบบสื่อสาร, PHPP, สานเครือข่าย, ระบบยุทธศาสตร์ และประเด็นพื้นที่เตรียมรับมือภัยคุกคามอีสาน

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค จะมีการขับเคลื่อนไปสู่สังคมอีสานมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพ และนักสานพลังภาคอีสาน

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองแนวคิดต่อสถานการณ์ภัยคุกคามของภาคอีสาน ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของคนอีสาน ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมทำยุทธศาสตร์พร้อมการชี้แจงแนวคิด ทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

โดยคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า “จากที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น มากว่า 8 ปี ทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหลายอย่างในพื้นที่ เกิดทิศทางข้อเสนอนโยบายหลายประเด็น แต่สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ เป็นการให้คนอีสานคิดภาพใหญ่ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอีสานจะนำพาระบบสุขภาพของตนเองไปในทิศทางใด ในบริบทภูมิภาค ให้ทุกท่านคิดในเชิงระบบ ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพัฒนาให้เป็นยุทธศาสตร์ โดยการใช้ยุทธศาสตร์นำเครื่องมือตามหรือเป็นการรวมกันคิดแยกกันดำเนินการ นำไปสู่การอภิบาลระบบสุขภาพให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน สู่การปฏิรูประบบสุขภาพ การสร้างบ้านแปงเมือง”

จากนั้นนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรยายในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศไทย” ว่า “สถานการณ์โลก และสังคมตอนนี้ได้เปลี่ยนไปมาก ถ้าเรายังคิดอยู่เหมือนเดิม แบ่งเขาแบ่งเราไปไม่รอดแน่น ถ้าพูดถึงสมัยก่อน เรากินดีมีสุข อิ่มนำสำราญ เป็นประเทศเมืองยิ้ม แล้วเราก็เผลอไปนานพอสมควร ถ้าเราดูผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้มีจิตอาสา มีทั้งนักสานพลัง ข้าราชการที่อาสามาทำงานร่วมกันมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่มีแต่ข้าราชการที่มาคิดอย่างเดียว ตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว แล้วราชการเขาอยู่ตรงไหน เขาแยกกันอยู่เป็นท่อนๆแล้วเขาไม่ค่อยได้คุยกัน แล้วเราจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไร อีกอย่างเมื่อไปดูระบบในโครงสร้างส่วนใหญ่ เขาคุยปัญหาของเขาไม่ได้คุยปัญหาของประเทศชาติของประชาชน เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เขาต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้แล้ว อันที่จริง เราต้องไปดูปัญหาของสังคม เราจะทำอย่างไรกันดี เพราะตอนนี้สังคมมีความเชื่อมโยงถึงกันไปหมด พวกเราถูกขังในกรอบความคิดนั้นมานาน เราอยู่กับความเป็นไทยมานาน เราลืมสังคมรอบโลก เราเพียงขีดเส้นแบ่งกันเท่านั้นเอง จะทำอย่างไรให้คนมาคิดเพื่อประเทศชาติมากขึ้น”

หลังจากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนตามบริบทภูมิภาคจังหวัด ได้แก่ กลุ่มแอ่งสกลนคร กลุ่มร้อยแก่นสารสินธิ์ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กลุ่มเจริญธานีศรีโสธร โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม 4 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์สุขภาวะภาพรวมของคนอีสานเป็นอย่างไร รูปธรรมความสำเร็จที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร อะไรคือปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค ปัญหาและข้อจำกัด ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประเด็น แนวทางการรับมือภัยคุกคามอีสาน โดยใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในอีก 3 ปีข้างหน้า 2558 – 2560 จะมีทิศทางอย่างไร

จนได้ข้อสรุปการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอยู่ 5 แนวทางหลักๆ ได้แก่ 1)พัฒนาระบบการสื่อสารทางสังคม 2)ขยายกลไกขับเคลื่อน PHPP 3)การจัดการความสัมพันธ์เครือข่ายให้ดีขึ้น 4)การพัฒนาระบบบริการจัดการยุทธศาสตร์ 5)พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นในพื้นที่

หลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งถึงแนวทางวิธีการกลยุทธในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดความเป็นจริง นำไปสู่การปฏิบัติในการแต่ละพื้นที่ของจังหวัดต่อไป

นายรพินทร์ ยืนยาว/ข่าว/สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

27 มีนาคม 2558

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook