BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ม.ขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนมติ “มะเร็งท่อน้ำดี” จัดกิจกรรม อัลตร้าซาวด์สัญจรพบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 5 ราย

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอระเบียบวาระที่ 3 “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน” เนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในภาคอีสานจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันเรื่องการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนผลักดันให้เป็นวาระของชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อตะหนักถึงปัญหาและเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งในที่ประชุมมีมติ ให้มีการพัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อน้ำดีและสนับสนุนวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้

ทั้งนี้ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการขับเคลื่อนในมติดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยการพัฒนาเครื่องมือ CASCAP Tools   เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้มีกิจกรรมลงพื้นที่จัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ล่าสุดมีการจัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ครั้งที่ 17 ขึ้นที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี  และมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีถึง 6 ล้านคนต่อปี ให้สามารถป้องกันโรคและได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเป็นส่วนเวทีและนิทรรศการที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีและการป้องกันกับชาวบ้าน และอสม. ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อชีวีมีสุข” โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ และ ดร.พรชีรา  ชูสอน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่สองเป็นส่วนที่ให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ระบบคอมพิวเตอร์โดยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากโรงพยาบาลต่างๆ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ โดยมีผู้เข้าร่วมในการตรวจหามะเร็งท่อน้ำดีจำนวน 524 ราย เพื่อค้นหาผู้ป่วยในระยะแรกเริ่ม ทำให้สามารถส่งผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งผลจาการจัดงานครั้งนี้ พบกลุ่มที่พบความผิดปกติและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แล้ว 52 ราย มีกลุ่มส่งตรวจรักษาต่อแล้ว 45 ราย มีกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และได้รับการส่งตรวจรักษาต่อ 5 ราย (1%) (1,000/100,000 ประชากร) มีกลุ่มได้รับการส่งตรวจรักษาต่อ จากสาเหตุอื่น 39 ราย

สำหรับการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีของโครงการ CASCAP นั้น จะต้องเป็นผู้มีพฤติกรรมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือเป็นผู้ที่เคยตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับ และได้ทำการรักษาจนหายแล้ว และเป็นบุคคลที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เพราะโรคมะเร็งท่อน้ำดีจะแสดงอาการหลังจากที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังบริเวณท่อน้ำดี ทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งลุกลาม โดยชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจสอบมะเร็งท่อน้ำดีในเบื้องต้น

เมื่อแพทย์ได้ทำการตรวจและบันทึกภาพอัลตร้าซาวน์ ก็จะทำการวินิจฉัยเบื้องต้น และส่งภาพที่ได้จากการอัลตร้าซาวด์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  และคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อทำการตรวจเช็คโดย MRI หรือ CT Scan โดยละเอียดอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น เพราะว่าถ้าตรวจพบโรคนี้ในระยะแรกก็สามารถรักษาให้หายขาดด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้

จากการสอบถามชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักโรคมะเร็งท่อน้ำดีมาก่อน บางคนก็บอกว่าเพิ่งเคยได้ยินชื่อโรคนี้เป็นครั้งแรก แต่รู้จักพยาธิใบไม้ตับ และรู้ว่ามาจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ แต่ไม่รู้สึกกังวลอะไรเนื่องจากเข้าใจว่าแค่กินยาถ่ายพยาธิที่ซื้อหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็สามารถกำจัดพยาธิใบไม้ตับได้ ซึ่งนับว่าชาวบ้านยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิใบไม้ตับอยู่

ส่วนความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม ชาวบ้านรู้สึกดีกับการอัลตร้าซาวด์สัญจร และเมื่อตรวจพบว่าตนเองไม่ได้เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้สึกโล่งใจและคิดว่าหลังจากนี้ต่อไป จะดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และงดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ และสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกต่อไป

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook