BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นเดือนเทศกาลแห่งความรักที่ผู้คนทั่วโลกจะมีโอกาสส่งความรัก และเฉลิมฉลองกัน และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ของเรา ก็จะมีงานสำคัญที่จะไปเชื่อมสานความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายเช่นกัน

โดยในเดือนนี้เราจะมีงานสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 4 ภาค โดยจะเรียนเชิญผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ทบทวน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ฯลฯ ในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ทิศทางมีความสอดคล้องและเเหมาะกับแต่ละภูมิภาคมากที่สุด โดยเราจะมีการออกแบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วม จากแกนภาคีเครือข่าย และนนส. ทั้ง 4 ภูมิภาคในวันที่ 5 กุมภาพันธ์น้ี และจะมีการจัดเวทีฯ ระดับภูมิภาคในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์นี้ที่ภาคใต้ ส่วนภาคกลาง อีสาน และเหนือก็จะทะยอยต่อเนื่องกันไปจนถึงต้นเดือนเมษายน

งานสำคัญที่สองของเดือน คือการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อน และเชื่อมโยงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ที่มีลักษณะภูมินิเวศน์ วัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกัน

งานสำคัญที่สาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล หรือโครงการ 500 ตำบล ปีที่ 2 ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการเติมศักยภาพกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อน 4 ภาค เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และนำไปสู่การยกระดับ และเติมเต็มกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับตำบล ให้ได้รับโอกาสและคุณค่า จากกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ (PHPP) ที่ควรจะเป็น

งานที่สี่ การสรุปบทเรียน และการพัฒนาศักยภาพ นนส. รุ่นปี 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 18 – 22  กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการมาตลอดระยะเวลา ปี 2557 – 2558 ก็จะได้สรุปและปิดโปรแกรมนี้ หลังจากนั้นนักสานพลังฯ ก็จะได้ไปใช้ความรู้ในพื้นที่ของตนเอง และได้เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

งานสำคัญที่ 5 การสนบัสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไก กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีหลายจีงหวัด เช่น น่าน ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งในจังหวัดอื่นๆ ก็อยู่ในระหว่างการสรุปบทเรียน และการพัฒนาศักยภาพเช่นกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนากลไก (อันประกอบไปด้วย คจ.สจ. คณะทำงานบริหาร และนนส.) ได้มีโอกาสสรุปบทเรียนการพัฒนาและขยายผลการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อประชาชนในแต่ละพื้นที่นั่นเอง

สำหรับงานสำคัญอีกงานหนึ่ง คือการเชื่อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ ในการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ที่จะนำไปสู่การสร้างให้ประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่น มีระบบหลับประกันสุขภาพแบบมวลรวมร่วมกัน (ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่นอกเหนือจากปัจเจกมีอยู่แล้ว) หรือจะเรียกว่า Gross Community Secrity system โดยที่ผ่านมาได้มีการลงนามความร่วมมือกับ สปสช.เขต 8 อุดรธานี รวม 7 จังหวัด และ สปสช.เขต 6 ระยอง รวม 7 จังหวัด และในเดือนนี้ก็จะ

ได้ร่วมมือกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ อีก 8 จังหวัด ซึ่งความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่น ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นการทำงานตามยุทธศาสตร์ลมใต้ปีก จะทำให้เราสามารถทำงานได้มากขึ้น และได้เพื่อนมากขึ้นด้วย ตั้งแต่ส่วนกลาง ไปจนกระทั่งถึงระดับหมู่บ้าน

ในเดือนนี้จะเห็นว่า ภาคีเครือข่ายจะได้มีโอกาสพบปะและทำงานร่วมกันหลายงาน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็สื่อสารมา และเชิญชวนร่วมกระบวนการตามจังหวะและโอกาสที่แต่ละท่านจะเอื้ออำนวยให้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างพลังร่วมในสังคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก่อเกิดความสุขและความสามัคคี โดยผ่านการทำงานในกิจกรรมสำคัญต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ครับ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook