BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก 5 ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่

เมื่อวันที่ 6 ธ ค 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช เตรียมคณะทำงานพื้นที่อิสานตอนล่าง ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ช่วยกันในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขทุก 5 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 ม.ค. 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิล จังหวัดอุบลราชธานี

สืบเนื่องจากมาตรา 25 (1) และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยกำหนดให้ คสช.ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี เพื่อให้สอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นับแต่ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ได้มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2552 บัดนี้ได้ครบระยะเวลาห้าปีในการทบทวนแล้ว

กระบวนการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเพื่อทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ ใช้กระบวนการประชาเสวนา ซึ่งจะเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ไปพร้อมๆกัน พร้อมกับสร้างบรรยากาศการหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น ควบคู่กันไปกับเป้าหมายปลายทางในการหาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางออกให้กับสิ่งที่พึงปรารถนาร่วมกันของคนในสังคม   ซึ่งเป็นกระบวนการย่อสังคมไทยจาก 4 ภูมิภาคให้มีความเข้มข้น และใช้เวลาเพียง 1 วันครึ่ง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยคล้ายกับการทำแบบสอบถามความเห็นโดยการประยุกต์ให้คนมาพูดคุยเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากแบบสอบถามคือได้คนมาพูดคุยและฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วย ซึ่งเรียนรู้ร่วมกันไปในตัว   องค์ประกอบของผู้ที่เข้าร่วม โดยการสุ่มตัวอย่างจาก 4 พื้นที่ อิสานใต้ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี จาก 100 คน เหลือ 85 คน จากความน่าจะเป็น และจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงอีก จำนวน 15 คน เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำศาสนา เป็นต้น ซึ่งในที่ประชุมก็มีความกังวลหลายอย่าง เช่น ถ้าไม่ได้ตัวจริงตามชื่อที่ส่งให้จะทำอย่างไร ทางคณะทำงานก็ได้คลายข้อสงสัยแก่ทีมงานว่า เรามีชื่อบุคคลสำรองไว้ให้ด้วย สามารถเหลือบุคคลที่มีคุณลักษณะคล้ายๆกัน คือ อายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เพศเดียวกัน เป็นต้น

ซึ่งต่อจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของคณะทำงานในพื้นที่จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด จะไปดำเนินการประสานงานนำบุคคลในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มาเข้าร่วมเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติพื้นที่อิสานใต้ ในวันที่ 22 – 23 ม.ค. 2558 นี้

นายรพินทร์ ยืนยาว/ข่าว/สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook