BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เวทีจังหวัดยโสธร 

บรรยากาศเวทีจังหวัดยโสธร คึกคักกลุ่มภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่เสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กันอย่างเนื่องแน่น

เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย.2557) ได้มีการจัดเวทีที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน กว่า 100 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ท้องถิ่นและท้องที่ ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาชาติสุขภาพครั้งที่ 7 ปี 2557 ใน 6 ระเบียบวาระดังนี้  ระเบียบวาระที่  2.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง  ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย  ระเบียบวาระที่ 2.3 การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  ระเบียบวาระที่ 2.4 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย  ระเบียบวาระที่ 2.6 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีฯ

บรรยากาศในเวทีเป็นบรรยากาศที่ดูคึกคักไปด้วยภาคประชาชนเข้าร่วมกันเนื่องแน่นและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมาก และมีสถานการณ์ในพื้นที่ก็ดูเข้มขันในเรื่องของมะเร็งตับก็มีมากขึ้น

นางปัทมา  ราตรี ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ก่อนที่จะมีเวทีวันนี้ขึ้น ได้มีการเตรียมความพร้อมกับคณะทำงานก่อน ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความเห็นนั้นเป็นเรื่องยาก ทางกองเลขานุการกิจฯต้องทำหน้าที่ในการประสานงานกับวิทยากรกระบวนการที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ก็ดำเนินการทาบทามเข้าร่วมในการเป็นวิทยากรกระบวนการในกลุ่ม เช่น ประเด็นมติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย  ได้เชิญฝ่ายยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรมาเป้นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาในประเด็นนั้นง่ายขึ้น และเพื่อได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรด้วย พร้อมรู้จักคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นด้วย โดยทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ก็มีการจัดรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในทั้ง 6 ประเด็น พร้อมกันโดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม และในการหาคนเข้าร่วมก็ได้เชิญตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 3 คน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและภาคประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่ได้เข้าร่วมพัฒนางานวิจัยท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรและมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มด้วย

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มก็ทำให้เกิดข้อคิดเห็นต่อมติต่างๆ เช่น ประเด็น  มะเร็ง  เสนอให้มีการพัฒนา อสม.ให้สามารถคัดกรอง ผู้ป่วยในพื้นที่ระดับชุมชนได้ และให้รพ.สต.ในชุมชนสามารถคัดกรองผู้ป่วยโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดกรองเบื้องต้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้คนเข้ามาร่วมคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความสนใจของพื้นที่ บางประเด็นเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วย ถือว่าในการจัดเวทีครั้งนี้เป็นการทำงานของทุกภาคส่วนจริงๆ

ซึ่งต่อจากนี้ไปทางกองเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธรจะทำหน้าที่ในการเรียบเรียงจะส่งไปยังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เพิ่มเติมในเอกสารร่างมติและไปแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

นายรพินทร์ ยืนยาว/ข่าว/สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook