BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 อย่างเข้มข้น

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เพื่อเป็นการให้กลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง

เมื่อวันที่ 12 ธ ค 2557 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง ที่ 7 เวทีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มีทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ/ราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ และภาคประชาชน จำนวนกว่า 100 คน  ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาชาติสุขภาพครั้งที่ 7 ปี 2557 โดยการแบ่งกลุ่มตามระเบียบวาระในแต่ละกลุ่ม ประมาณ 5 – 15 คน เป็น 6 กลุ่มตามระเบียบวาระดังนี้  ระเบียบวาระที่  2.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง  ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย  ระเบียบวาระที่ 2.3 การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  ระเบียบวาระที่ 2.4 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย  ระเบียบวาระที่ 2.6 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีฯ

บรรยากาศในเวทีเป็นบรรยากาศที่ดูเข้มข้นมาก โดยเฉพาะมติการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย และมติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  มีผู้เข้าร่วมจำนวนเกินความคาดหมาย และมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน ซึ่งพอที่จะสรุปใจความสำคัญในประเด็นดังกล่าวของเวทีจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ  การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย ได้แก่ ให้ยกเลิกทะเบียนตำรับสเตอรอยด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด แล้วให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตแต่เพียงรายเดียว ขอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย์สนับสนุนชุดทดสอบสเตอรอยด์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยใน รพ.สต. และส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมในโรงพยาบาล  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้มีหน่วยงานกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เกิดขึ้นทุกจังหวัด การจัดการปัญหาสเตอรอยด์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ให้ระบุให้ชัดเจนถึงสถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโดยเสนอให้เป็น รพ.สต.ทุกแห่ง และให้อำนาจในการกักกันสินค้าหรือผู้กระทำความผิดชั่วคราวโดยดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค  ขอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตชุดทดลองสเตอรอยด์เป็นวัสดุทางการแพทย์วางจำหน่ายในร้านขายยา  และสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังยาสเตอรอยด์ได้ด้วยตนเอง 

และอีกประเด็นการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ก็ไม่น้อยหน้า มีการปรับแก้ไขจากความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในห้องนี้ ได้แก่  ควรกำหนดระยะเวลาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกหน่วยงานที่ดำเนินการต้องมามีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์โรคสูง เพื่อให้ดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด  ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ดีขึ้น โดยควบคุมรถสูบส้วมให้นำสิ่งปฏิกูลไปกำจัดอย่างถูกสุขาภิบาล   เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดการบูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อให้มีการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย ในการออกตรวจและคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน และทำอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่  ต้องมีการศึกษาวงจรของพยาธิเพื่อตัดวงจรที่ง่ายที่สุด ร่วมกับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานทุกภาคส่วน และเพิ่มการสื่อสารให้เข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรทัศน์ สื่อของ สสส. สติกเกอร์เชิญชวน  เป็นต้น  ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนให้สมัชชาสุขภาพในพื้นที่ และควรจัดงบประมาณสนับสนุนสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ให้เข้มแข็ง เพื่อการบูรณาการแผนงานโครงการ ส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งต่อจากนี้ไปทางกองเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจะทำหน้าที่ในการเรียบเรียงความคิดเห็นทั้ง 6 มติส่งไปยังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เพิ่มเติมในเอกสารร่างมติและนำไปแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม พร้อมแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

นายรพินทร์  ยืนยาว/ข่าว/สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook