BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สังคมไทยต้องการนักสานพลัง

สืบเนื่องจาก  สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช)  จัดทำโครงการนักสานพลัง จนถึง ปี พศ.2557 รวม 3 รุ่นแล้ว และมีโครงการต่อเนื่อง ไปยังภาคต่างๆด้วย   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียกตัวเองแบบย่อๆว่า นักสานพลัง  หรือ นนส.(  นักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม )

เจตนารมณ์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนทำงานสาธารณะ  ด้านสุขภาวะ และ ให้ เกิดเครือข่าย นักสานพลัง  ที่จะเป็นตัวทวีคูณเสริม สร้างเพลังเครือข่าย  ในจังหวัด  ภาค  และประเทศ  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการการสร้างและผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นักสานพลังจึงเป็นพลังประสานให้เกิด คานงัดร่วมในสังคม ที่จะผลักดันภารกิจดังกล่าวโดยเน้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ  สร้างนโยบายสาธารณะของตนเอง  โดยตนเองและเพื่อตนเอง ทั้ง ยังเกิดความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยคู่ขนาน  ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเอง ไม่ใช้แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น

ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง คือ การยกระดับ ประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย

โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า หลักการประชาธิปไตย ที่เป็นรูปแบบการปกครอง ที่ว่าดีกว่าระบอบอื่นใช่กันในหลายๆประเทศ     แต่สิ่งที่สำคัญมากคือคนในชาติต้องดำเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วย  เช่น การไม่ชื้อสิทธิ  ขายเสียง  การไม่ใช้ความรุ่นแรง   การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  รวมทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น วัฒนธรรมการเข้าคิว  การเคารพวินัยจราจร  เป็นต้น

ทำไมสังคมไทยต้องมีนักสานพลัง???

เรามักพบผู้คน กลุ่มเครือข่ายต่างๆที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่จำนานไม่น้อย  แต่แยกส่วนกันทำงาน แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นเรื่องผู้สูงอายุ คนพิการ สิ่งแวดล้อมและ อื่นๆอีกมากมาย บางโครงการเป็นตัวอย่างทีดี  แต่มีน้อยมากเพราะขาดพลังและการสานพลังกัน ขาดความต่อเนื่องหรือจะรวมเรียกว่า มาจากการขาดการบูรณาการ ทั้งคน  เงิน อุปกรณ์  การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและวิชาการ

  หัวใจของงานเชิงบูรณาการจึงอยู่ที่ความสามารถในการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างเรากับสรรพสิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว คนในองค์กร ชุมชน สังคม และคนกับสิ่งแวดล้อม

“สุดท้าย เป้าหมายปลายทางของงานบูรณาการ คือ สร้างคน สร้างความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม ส่วนงานและผลงานที่เกิดนั้น จัดเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการทำงานของคนที่มีคุณภาพ”

นักสานพลังและโครงการนักสานพลังเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะตอบคำถามนี้

วันพิพัฒน์  คมภักดี

(ข้อความในเครื่องหมายคำพูด ท้ายบทความ  จากหนังสือเมล็ดพันธ์ชีวิตบูรณาการ  เขียนโดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ สุภาพ สิริบรรสพ และกรรณจริยา สุขรุ่ง)

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook