BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือนธันวาคม

ทักทายรายเดือนธันวาคม เดือนแห่งการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ก็ได้ตระเตรียมงาน และขยับเข้าโหมดการจัดสมัชชาสุขภาพกันอย่างเต็มที่ สมาชิกสมัชชาสุขภาพจากพื้นที่ (MA: Member of area) ก็จะได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเพื่อหาฉันทามติต่อร่างระเบียบวาระร่วมกัน

งานที่อยากจะสื่อสารในเดือนนี้ ได้ต่อเชื่อมมาจากเดือนที่แล้ว ดังนี้

 

  • การพัฒนาโปรแกรมนักสารพลัง (PHPP Program) ระดับภูมิภาค ขณะนี้ได้มีการเตรียมกลไกคณะทำงานรูปแบบการจัดกระบวนกาารเรียนรู้ (Core Module) พร้อมรายละเอียด และทาง สช.ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการไปแล้วทั้ง 4 ภาค
  • การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับตำบล หรือโครงการ 500 ตำบล ขณะนี้ได้มีการพัฒนากลไกขับเคลื่อนระดับภาค และทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ รวมทั้งการสนับสนุนครบทั้ง 4 ภาคแล้ว
  • การสนับสนุนการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหัวด (PHA) สช.ได้สนับสนุนโครงการปีที่ 2 (ต่อเนื่อง) อีก 5 จังหวัด และมีการพัฒนากลไก PHA อีก 1 จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร และขณะเดียวกัน ก็ได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง จังหวัดนครปฐม และจังหวัดบุรีรัมย์
  • การพัฒนาโครงการประเมินผลกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) ซึ่งทาง สปพ. ได้ร่วมมือกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตาม ประเมินกระบวนการพัฒนานโบายสาธารณะ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการในระยะต่อไป ซึ่งในโครงการนี้ จังหวัดต่างๆ ก็จะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล
  • การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (IHA) ประเด็นว่าด้วยสุขภาวะชาวนาก็ได้ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
  • การพัฒนาเชตสุขภาพเพื่อประชาชน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทาง สปพ. จะได้ร้วมกับภาคีขับเคลื่อนกระบวนการสร้างกลไกในระดับเขต ซึ่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ก็ได้มีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น และออกแบบการพัฒนาตามแนวทางในพื้นที่เขต 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน: ล้านนา) และในระยะต่อไปจะมีการขยายไปยังเขตอื่นๆ

ในท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนภาคีสมาชิกภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสุข แก่ประชาชน

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook