BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ปิดกิจกรรม เปิดกระบวนการ จากความมั่นคงทางอาหาร สู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

จบลงด้วยความชื่นมื่นครับ สำหรับเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนทางการสังคมที่มุ่งเน้นผลิตนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วม โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอผลงาน ขุมพลังทางธรรมชาติของคนพื้นที่จังหวัดลำพูน พี่น้องชาติพันธุ์ กลุ่มองค์กรทางวิชาการ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมลงขัน ลงแรง ลงใจผลิตงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนได้อย่างน่าชื่นชมครับ
ตลอด ระยะเวลา 2 วันทุกกิจกรรมล้วนเกิดจากความต้องการของพื้นที่ “ลานสมัชชา” ซึ่งเป็นทั้งข่วง(ลาน) ที่แสดงออกถึงความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เวทีนำเสนอผลงานความสำเร็จของคนทุกกลุ่ม(สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายงานวิจัย เกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย กลุ่มอย.น้อย และเครือข่ายด้านสุขภาพ) ซึ่งล้วนเป็นกลังสำคัญในการเคลื่อนไหว สร้างแรงผลักดันให้กิจกรรมนี้มีชีวิตน่าสนใจ และน่าติดตาม ถือเป็นอีกแรงหนุนที่ทำให้เวทีทางวิชาการได้ผ่อนคลายลง ตั้งแต่วันแรกเปิดฉากด้วยการย้อนคิด ย้อนกระบวนการจัดการตนเองโดยสภาองค์กรชุมชน คุณพิรุณ จันทร์ธรรม สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ใช้เวทีสมัชชารวมสานเสวนาแสดงพลังการจัดการตนเอง ถอดบทเรียนวิถีครูบาศรีวิชัย 3 สายน้ำหลัก น้ำแม่กวง น้ำแม่ทา และน้ำลี้ ที่อาศัยวิถีธรรมชาติญาติตราพัฒนาบ้านเมือง ทั้งสร้างถนน บูรณะวัด และปลุกวิญญาณการจัดการตนเองของประชาชนตลอดสายน้ำที่ดำเนินกิจกรรม

ภาค บ่ายได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน โปรดเมตตาเป็นองค์ประธานเปิดพื้นที่สมัชชาสุขภาพตามวิถีธรรม และเทศนาธรรมในการวางตนในยุคปัจจุบันจากนั้นจึงเป็นการจัดกระบวนการสุนทรียะเสวนา วาระความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพวะของคนลำพูน นำโดยสถาบันวิจัยหริภุญชัย อาจารย์นพพร นิลณรงค์ นักวิชาการอิสระ กรรมการสถาบันวิจัยหริภุญชัย คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหริภุญชัย ตลอดจนสมาชิกและประชาชนที่ค้นหน้าบนกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อยู่กันคับคั่ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละคนลงมือทำ ลงมือจัดการอาหารให้มั่นคงด้วยตนเอง ซึ่งวงเสวนาต่างเห็นตรงกันว่า การจัดการตนเองตามให้มีความมั่นคงทางอาหารจะต้องเริ่มที่ “ตนเอง” เริ่มจัดการตนเอง การให้ความรู้ตั้งแต่ระดับเยาวชนจะเป็นการปลูกปัญญา ปลูกความรักและความงอกงามภายใน สร้างให้พวกเขาอยู่ได้ในอนาคตอย่างมั่นคง

บรรยากาศ ยามเย็นการเสวนาเริ่มเข้มข้นขึ้นและจบลงอย่างเนิบช้า อบอุ่นบนฐานทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การฉายหนังกลางแปลงตามต้นทุนทางวัฒนธรรมชาติชนของคนลำพูนเริ่มขึ้น เครือข่ายองค์กรชุมชน คุณปภังกร อัศวพิรุณ ครูภูมิปัญญาจากบ้านทาขุมเงินได้เก็บภาพบรรยากาศการเดินธรรมชาติญาติตรามา ร้อยเป็นหนังสั้นและฉายให้ดูกันคืนนั้น จนกระทั่งเช้าวันที่ 11 กันยายน ฤกษ์ดีสำหรับกระบวนการสมัชชาสุขภาพลำพูนได้เริ่มขึ้น

การ เปิดกิจกรรมสมัชชาสุขภาพลำพูนในครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 ได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นสักขีพยานของการจัดกระบวนการทางสังคมในครั้งนี้ ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียติจาก 3 ท่านจำลอง เณรแยม ปลัดจังหวัดลำพูน คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และคุณวรรณทิภา ปัญญาภรณ์ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน รัฐ วิชาการ และประชาชน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนเต็มไปด้วยความจริงจัง ขึงขัง เข้มข้น ของผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาซึ่งท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติรับหลักการ 3 ระเบียบวาระได้แก่ 1) ความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพวะของประชาชน(คนลำพูน) 2)การจัดการน้ำมันเสื่อมสภาพโดยคนหละปูน 3) การจัดการพืชผักปลอดภัยโดยคนหละปูน ซึ่งต้องยอมรับว่าทั้ง 3 ระเบียบวาระเป็นผลของการทำงานภายในจังหวัดลำพูนที่มีอย่างต่อเนื่อง และยกระดับกิจกรรมสู่นโยบายสาธารณะ ในปีแรกนี้ถือว่าทุลักทุเลพอสมควรมีข้อเสริมหลายสิ่งที่คณะทำงานต้องเก็บ ปรับแก้ และเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดกิจกรรมครั้งนี้คือจิตวิญญาณแห่ง สาธารณะ ที่จะเป็นแรกผลักให้เกิดกระบวนการสมัชชาจังหวัดในระยะต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง โดยคุณจรูญ คำปันนา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนเองก็คาดหวังว่าในปีต่อไป กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน จะเป็นกระบวนการหน้าหมู่(สาธารณะ) ที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนเป็นเจ้าของ และร่วมกันทำงานเพื่อเมืองลำพูนของเราต่อไป

แม้เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนจะจบลง แต่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนถือว่าได้เริ่มจุดประกาย ทำให้ภาพของการทำงานภาคประชาชนมีความแจ่มชัดมากขึ้นในการที่จะยกระดับ กิจกรรมที่ทำอยู่ให้มีพลังมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และมีกระบวนการอันนำไปสู่การเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ที่พึงเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นที่น่าจับตาว่าลำพูนต่อจากนี้จะก้าวเดินอย่างไรในกระบวนการ สมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีที่ 2 ต้องชวนติดตามครับ

(นฤเทพ พรหมเทศน์ : ทีมเลขานุการกิจฯ)

ทีมา http://prommarthet.blogspot.com/2014/11/blog-post_10.html

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook