BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน ตุลาคม 2557

สวัสดีครับเพื่อนภาคีเครือข่ายฯ ในเดือนตุลาคมนี้ ก็เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 การพัฒนานโยบายสาธารณะก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องไป ในการนี้ก็อยากจะอธิบายให้กับเพื่อภาคีได้รับทราบ โดยในเดือนนี้เราได้พัฒนาแนวคิด (Concept) อยู่ 2 เรื่องสำคัญคือ

ประเด็นการติดตามประเมินผล PHA ซึ่งเป็นการประเมินแบบเสริมพลัง โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินการ และอีกประเด็นที่สำคัญคือร่วมพัฒนา Concept การวิจัย PHA โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการอภิบาลระบบ และกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่

นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งคือการพัฒนากลไกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ โดยริเริ่มที่จังหวัดเชียงราย ที่จะให้มีกลุ่มเครือข่ายในระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และในเรื่องนี้ก็มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลำปาง และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ไปร่วมกล่าวปาฐกถา ที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะประทับใจเป็นอย่างมาก และได้ทำบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการพัฒนาและสนับสนุนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่สาธารณะแก่ประชาชน ในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่กำหนดโดยประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

ความเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคม ยังได้มีการริเริ่มพัฒนาการจัดทำแผนที่ขับเคลื่อนเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP Driven Mapping) ซึ่งได้เริ่มที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด และภาคกลาง 26 จังหวัด ส่วนภูมิภาคที่เหลือจะได้มีการดำเนินการในปีต่อไป โดยกิจกรรมนี้จะช่วยให้ภาคีเครือข่ายได้สร้างฐานข้อมูล และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนากลุ่มเครือข่ายนโยบายสาธารณะฯ รวมทั้งการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การมีส่วนร่วมที่กว้างขวาง และหลากหลายต่อไป

อีกงานหนึ่งที่ สปพ.ได้เป็นแกนริเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์ www.areahpp.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์มหาชนที่เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย/นักสานพลัง ฯลฯ ที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพิ้นที่ได้ใช้เป็นพื้นที่กลางในการนำเสนอบทปฏิบัติการพัฒนาของพื้นที่ตนเองผ่านช่องทางนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และจะได้มีการพัฒนาศักยภาพทีมเว็บไซต์ โดยมีนักคิดนักเขียน และทักษะในด้านนี้ร่วมเป็นทีมบรรณาธิการเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารเป็นปัจจุบัน และมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

จึงขอเชิญชวนติดตามดูความเคลื่อนไหวที่เว็บไซต์ areahpp.net ได้นะครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook