BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

โค้งสุดท้าย…ก่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เวทีพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

จาก กทม. ถึงลำปาง ระยะทางที่ห่างไกล แต่มิได้ทำให้เราห่างไกลกันในที่นี้หมายถึงมิตรภาพและการร่วมงานกันระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางกับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพและทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด

เวทีพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามีการทำงานวิชาการอย่างเข้มข้น เห็นความประณีตในการพัฒนาข้อมูลวิชาการและมีการบริหารจัดการอย่างดี เมื่อได้พูดคุยกับทีมเลขานุการกิจจึงได้ถึงบางอ้อ ว่ามีการคุยกันแล้วคุยกันอีกค่อยปรับค่อยเติม หากแค่ฟังอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เมื่อเห็นบรรยากาศในเวทีนี้ทำให้เชื่อได้อย่างสนิทใจ คณะทำงานวิชาการทั้ง ๕ ประเด็น คือ ๑.  การเปิดเวทีสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันยาเสพติดจังหวัดลำปาง ๒. การผลิตอาหารต้นทางปลอดภัยสู่ตลาดสีเขียวชุมชน ๓ การสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปาง ๔. การกำหนดมาตรการพึ่งตนเองดูแลสุขภาพตามแนวทาง วิถีธรรม วิถีสุขภาพ และ ๕. สุขภาวะชาวนาลำปาง มีความชัดเจนในเนื้อหาและการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมีการเสนอแนะอย่างเข้มข้นในทุกประเด็น แต่ดำเนินไปอย่างนุ่มนวลสมานฉันท์โตย (ด้วย) ภาษาเหนือก็พาให้บรรยากาศนุ่มนวลตามไปด้วย ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมก็คุณภาพคับแก้วจริงๆ รักษากติกาทั้งยังให้ข้อเสนอที่มีคุณภาพ คือเป็นประโยชน์ ตรงประเด็น มีข้อมูลอ้างอิง ถอดประสบการณ์มาเป็นข้อเสนอ และที่สำคัญคือไม่มีการฝากหรือขอแล้ว แต่เป็นลักษณะการเสนอตัวรับในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง หากจะเล่าแบบเอกสารมติตามแบบฉบับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขอแยกเป็น รับทราบ ชื่นชม สนับสนุน และห่วงใย ก็มีประเด็นต่างๆ ดังนี้

รับทราบ ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและคณะทำงานมีความเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ และมีประเด็นที่จะขับเคลื่อนด้วยกันทั้งสิ้น 5 มติ ซึ่งผ่านการรับฟังและปรับปรุงร่างข้อเสนอมาเป็นอย่างดี

ชื่นชม ความเป็นประชาธิปไตยในการเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอฯ อย่างสมานฉันท์ ให้เกียรติและรับฟังซึ่งกันและกัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อีกทั้งการดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดลำปางมีความต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ อีกทั้งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาและรับข้อเสนอฯ รวมถึงจะดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และสุดท้ายคือมีการพัฒนารูปแบบข้อเสนอในเชิงรุก (Proactive)

สนับสนุน ณ วันนี้คงเติมเพียงกำลังใจ เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนในจังหวัดมีภาคีหลากหลายภาคส่วน อีกทั้งยังมีหลายคนที่ร่วมเป็นคณะทำงานในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงไม่มีความห่วงกังวลต่อการจัดกระบวนการและการเปิดพื้นที่ให้เป็นสาธารณะ ภาคีเครือข่ายก็เข้มแข็งตามที่กล่าวข้างต้น

ห่วงใย ในประเด็นความยั่งยืนเมื่อมีการผลักดันมติสู่การปฏิบัติ เนื่องจากความสำเร็จของการทำงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นการทำงานแนวราบ ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นความท้าทายในการทำงานอย่างหนึ่ง

ร่างข้อเสนอในเวทีนี้จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอและประกาศพร้อมกับปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะเป็นในลักษณะสมัชชาปราศรัย คือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับเป็นเจ้าภาพจะมาร่วมกล่าวว่าจะหน่วยงานจะรับข้อเสนอไปดำเนินการ และดำเนินการอย่างไร ใช้เวลาสั้นๆ ส่วนการปรับเนื้อหานั้นจะจบในเวทีโดยคณะทำงานวิชาการก็ปรับเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เห็นการดำเนินงานจังหวัดลำปางแล้วก็ชื่นชมคณะทำงานและก็อดชื่นชมไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่เคยได้ร่วมเรียนรู้ไม่ได้ หลายจังหวัดก็คุณภาพคับแก้วเช่นกัน คงไม่แปลกอะไรเพราะทุกคนที่มาทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะล้วนแต่มาด้วยจิตอาสา ส่งผลให้งานที่ออกมาดีตามไปด้วย เป็นโจทย์กลับมาที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันนี้นอกจากจะชื่นชมกับพัฒนาการของพื้นที่ ยังคงต้องหาวิธีที่จะประคับประคองและสนับสนุนให้พื้นที่ดีๆ เหล่านี้ยังคงคุณภาพและทำงานเพื่อตอบโจทย์เพื่อพื้นที่แบบนี้ให้ตราบนานเท่านาน…

ปล. พี่น้องชาวลำปางพบกันใหม่สมัชชาปราศรัย (สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง)

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook