BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ก้าวย่าง..ทางเดิน สุขภาวะชาวนาเจียงฮาย เวทีสุขภาวะชาวนาจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ฝนตกในนาข้าวสาร ชาวนาเชียงรายได้มาพบกันเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันสุขภาวะของชาวนา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด พื้นที่ในการพบกันมีคุณค่ามีความหมายต่อเครือข่ายอย่างไร ภาพที่ได้เห็นในเวทีนี้ให้คำตอบและสะท้อนคุณค่าได้มากกว่านิยามใดๆ บางเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตมากมายไม่มีที่ขาย เครือข่ายที่มีที่ส่งขายแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ บางเครือข่ายต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองแต่ขาดแคลน บางเครือข่ายเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มีใครมาเอาไปเพาะปลูก การได้มาพบกันวันนี้ทำให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนการมาพบกันของนายทุนกับลูกค้า นายทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นนายทุนน้ำใจที่หยิบยื่นสิ่งดีต่อกัน

ประเด็นสุขภาวะชาวนา เป็นประเด็นที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตแม้แต่ นายก อบจ.เชียงราย คุณบุศรินธญ์ วรพัฒนานันท์ ก็ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิด ว่าในอดีตสมัยที่เป็นยังเล็กได้ใช้ชีวิตสัมผัสกับการทำนาการทำเกษตรกรรม ข้าวปลาอาหารหาได้จากในนา เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงทำเพื่อกินเหลือกินแล้วจึงขาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเปลี่ยนเป็นการทำนาเพื่อขาย มีชีวิตผูกเข้ากับเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมความสุขก็ลดน้อยลงด้วยให้เงินมีอำนาจเหนือน้ำใจ

ก่อนที่จะได้ข้อเสนอที่เป็นความต้องการของชาวนา ได้มีการนำเข้าข้อมูลจากหลายภาคส่วน ทั้งการเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สุขภาวะชาวนา: ทางเลือกทางรอดชาวนาเชียงราย” ได้เสนอข้อมูลประสบการณ์ความล้มเหลวจากเกษตรเชิงเดี่ยว จุดพลิกที่เลิกใช้สารเคมีหันมาทำเกษตรอินทรีย์ โดย พ่อผ่าน ปันคำ ผู้แทนชาวนา พ่อกุศล ต๊ะต้นยาง ผู้แทนชาวนา อาจารย์แปลก เตชะบุญ นักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร จาก ม. แม่ฟ้าหลวง และดำเนินรายการ โดย ดร.เสถียร ฉันทะ จาก มรภ.เชียงราย ทุกท่านที่ร่วมเสวนาให้ความสำคัญในทิศทางเดียวกัน คือ การติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวนา โดยการสนับสนุนให้มีโรงเรียนชาวนา และการลดการใช้สารเคมี ให้เป็นการทำนาแบบมีคุณธรรม (ไม่นำเอาผลผลิตที่ไม่ปลอดภัยส่งขายสู่ท้องตลาด) อีกทั้งมีการนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงชาวนาเชียงราย โดย อาจารย์จันจีรา ยาตอง จาก ม.แม่ฟ้าหลวง พบมีภาวะการเจ็บป่วยของชาวนาอันเนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมี เป็นการเน้นย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ประเด็นสุขภาวะชาวนาควรได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังสักที แต่เวทีวันนี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้นหัวใจของงานนี้คือให้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันเกี่ยวกับการมีสุขภาวะของตนเอง จนมาถึงข้อเสนอที่เป็นความต้องการ ซึ่งก็กลับไปยังบทบาทของคณะทำงานวิชาการที่จะให้นำความต้องการภาพฝันเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และเชื่อมองค์กรภาคีต่างๆ ในจังหวัดเข้ามาร่วมขยับขับเคลื่อนกันต่อไป ช่วงท้ายมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันโดยมีนัยยะ คือ จะร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม และถือว่าเป็นโอกาสดีของจังหวัดเชียงรายคือองค์การบริการส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษาทั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมมีการผนึกกำลังผูกโยงการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

ข้อเสนอในเวที เช่น การจะต้องมีโรงเรียนชาว มีตลาดคุณธรรม การห้ามโฆษณาสารเคมีในจังหวัด ฯลฯ ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องอาศัยการอภิบาลระบบทั้ง 3 แบบ คือโดยรัฐ โดยตลาด และโดยเครือข่ายมีการผูกโยงกันแทบแยกไม่ออก ทั้งยังสอดคล้องกับสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่ต้องมีกลไกทั้ง 3 ภาคส่วน เข้ามาร่วมเปิดทางให้การสนับสนุนและลงมือปฏิบัติร่วมกัน จากความต้องการของชาวนาตัวจริงสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและให้กำลังใจกลุ่มคนที่มีใจรักในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งหวังให้การทำนาที่มีคุณธรรมของพวกเขาส่งกุศลไปยังผู้บริโภคให้ได้ทานอาหารที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี และร่วมเป็นพลังในการผลักดันข้อเสนอเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ความตั้งใจดีดังกล่าวได้รับการมองเห็นและให้คุณค่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนอีกทางหนึ่งในด้านการขยายกลไกการดำเนินงานในระดับอำเภอ

ประเด็นสุขภาวะชาวนานี้เป็นหนึ่งในประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย และอีกประเด็นคือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนที่ได้มีการจัดเวทีพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อมีการพัฒนางานวิชาการและผ่านการรับฟังแบบมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จังหวะในการขับเคลื่อนต่อไปของจังหวัดเชียงราย คือการขยายกลไกในระดับอำเภอเพื่อรองรับการนำข้อเสนอสู่การปฏิบัติในปีนี้ และเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อรับประเด็นในปีถัดไป ก็จะส่งผลดีต่อการเปิดรับประเด็นและขับเคลื่อนงาน ที่มุ่งเน้นให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือประเด็น ดำเนินการตามกระบวนการสมัชชาสุขภาพโดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการโดยคนพื้นที่ ก่อนที่จะได้เห็นรูปธรรมความสำเร็จของจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาอันใกล้นี้ คงได้ไปเยี่ยมเยือนกันอีกครั้งในช่วงการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอทั้ง 2 มติ แล้วเราจะก้าวย่างไปพร้อมกัน..ชาวเจียงฮาย

 

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook