BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

แสงสว่าง ส่องไทย

วันนี้(26กย.57) ผมและทีมงานสช.ไปร่วมทำงานกับสำนักงานสปสช.เขต8อุดรธานี ที่มีคุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ เป็นผอ.

มีคุณหมอพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 จากกสธ.ไปร้วมด้วย

เพืี่อติดตามงานความร่วมมือการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น109ตำบลใน7จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม

งานที่ร่วมกันทำ คือ การสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” เพื่อเป็นกรอบกติกาการสร้างสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น บูรณาการงานดีๆทุกเรื่องในชุมชนเข้าด้วยกัน

งานลักษณะนี้ สอดคล้องกับนโยบายการทำงานข้ามสาขาของรมว.สา’สุขคนปัจจุบัน

ตัวละครสำคัญในการทำงาน ประกอบด้วย (1)อบต./เทศบาล (2)กำนันผู้ใหญ่บ้าน (3)องค์กรชุมชน เช่น วัด อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก/เยาวชน กลุ่มเกษตร กลุ่มสวัสดิการชุมชน ฯลฯ และ(4)หน่วยงานอื่นๆ เช่น รพสต. โรงเรียน ฯลฯ

เป็นการทำงานถักทอแนวราบ ข้ามสาขา ข้ามสังกัด

เราได้ไปดูงานที่อบต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรฯ ที่นั่นมีกระบวนการทำธรรมนูญสุขภาพ12ข้ันตอน มีการค้นหาปัญหา ประชุมปรึกษาหารือ ยกร่าง จัดทำ ประกาศใช้ เพื่อเป็นข้อตกลงหรือกติการ่วมของชุมชน มีกิจกรรมต่างๆรองรับมากมาย และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ที่นั่น อบต.เข้มแข็งมาก นำโดย นายกสมาน เสโส มีนายอำเภอ, สาสุขอำเภอ และผอ.รพ.หนองแสง(พญ.สืบศิริ บัณฑิตภิรมย์)เป็นกองหนุน มีแกนร่วมสำคัญคือ รพสต.ท่าสี (หมอเพ็ญวรรณ ศรีปะโค ผอ.)และโรงเรียนในพื้นที่ มีคุณรันดร พิมพ์ดา นักวิชาการเกษตรของอบต. และคุณสุดาพร วงษ์พล นักวิชาการของรพ.สต.เป็นแกนทำงานคนสำคัญ และมีคนจากองค์กรอื่นๆร่วมอีกมาก

ได้ฟังเรืี่องราวดีๆที่แสงสว่างแล้ว ชื่นใจจริงๆ ที่เห็นคนในพื้นที่ร่วมมือกันทำงานดีๆอย่างเป็นองค์รวมเพื่อ”สร้างสุข-ลด ทุกข์”ในชุมชน โดยไม่ยึดติดหน่วยงานต้นสังกัดของตน

เป็นการทำงานเพื่อชุมชน โดยชุมชน มีชุมชนเป็นเจ้าของ

เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับ

https://www.facebook.com/profile.php?id=1828381393

 

 

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook