BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ภาคอีสานตั้งขบวนคิด เซ็ตประเด็นพัฒนาวางแผน สร้างนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค เล็งแก้ปัญหาเกษตรปลอดสาร อาหารมั่นคง การถือครองที่ดิน เหมืองแร่ และผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 ที่ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดของแก่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสาน เพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” มีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยเครือข่ายคณะทำงานสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน จาก…จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดประเด็น และวางแผนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค รวมถึงออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกัน

ในเวทีมีการอภิปรายประเด็น “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสาน เพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออธิบายสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในภาคอีสาน ทั้งในประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ที่มีการใช้สารเคมี การใช้ที่ดินไปเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้คนอีสานขาดพื้นที่ในการผลิตอาหาร แม้จะผลิดข้าวได้มาก แต่การปลูกผลัก ผลไม้ลดลงจนต้องพึ่งพาผลไม้จากภายนอก และพึ่งอาหารสำเร็จรูป ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อประเด็นสุขภาพ โรคไต โรคเบาหวาน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคผักน้อย แต่บริโภคข้าวมาก และบริโภคอาหารสำเร็จรูป ประเด็นที่ดิน และทรัพยากรมนุษย์ ความเหลือมล้ำ คนจนมีที่ดินรวมกันไม่เกิน 5ล้านไร่ ในขณะที่มีคนรวยครอบครองที่ดินว่า 80% ของทั้งประเทศ การถูกรุกไล่พื้นที่ ทรัพยากรสินแร่ เศรษฐกิจคนจน รายได้ และรายรับที่ไม่สอดคล้องจนเกิดเป็นหนี้สินสะสม

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการ: การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการจัดสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน” ดำเนินกิจกรรมโดย นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต กล่าวว่า เวทีนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เครือข่ายภาคอีสานทั้งหมดได้ทำความรู้จักกัน และเห็นประเด็นร่วมในระดับภูมิภาค เพื่อระดมสมอง นำไปสู่การกำหนดประเด็น วางแผนการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมถึงออกแบบการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขว่าประเด็นที่จะทำร่วมกันนั้น ต้องคำนึงถึง 4 มิติคือ ด้านความรุนแรง หรือขนาดของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิต ด้านความสำคัญ ด้านความเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ หรือขนาดของผู้สูญเสีย และด้านความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ทั้งความพร้อมทางวิชาการ งบประมาณ เวลา และกำลังคน

นายวีระพล เจริญธรรม ภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายสาธารณะ จังหวัดเลย กล่าวถึงเวทีครั้งนี้ว่า ตนได้ขายความคิดเรื่องแผนพัฒนาอีสานมานานแล้ว ในเวทีีนี้คาดหวังให้เห็นเครือข่ายในการทำงาน ทั้งคนเก่าคนใหม่ และการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน การมี อ.เดชรัต เข้ามาทำให้เกิดการจุดประกายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเวทีนี้มีคนใหม่มาเกือบ 50% ดังนั้นต้องช่วยกันต่อมือต่อไม้กัน ต้องมาเจอมาคุยกันบ่อยๆ จุดประเด็น จัดต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหา และทำงานไปด้วยกัน ทั้งนี้คนในพื้นที่จำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงาน

โดยจากการระดมประเด็นสมองเพื่อกำหนดประเด็นนั้น เครือข่ายได้มีการนำเสนอประเด็นเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ประเด็นการคุ้มครองพื้นที่ทางเกษตร เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นสุขภาพ สุขภาวะผู้สูงอายุ ประเด็นการกระจายการถือครองที่ดิน ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแร่ธาติ ทองคำ ทองแดง เหล็ก ถ่านหิน และโปรแตซ ประเด็นการจัดการขยะ ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจความยากจน ประเด็นแรงงานข้ามชาติ ประเด็นการทบทวนแผนการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคอีสาน และประเด็นการบริหารจัดการระบบสวัสดิการในท้องถิ่นให้เกิดความเป็นธรรม รวม 11 ประเด็น จากนั้นมีการระดมความคิดเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นว่า มีนักวิชาการที่เกาะติดประเด็นปัญหานั้นเป็นใคร หรือองค์กรใดบ้าง และมีข้อมูลงานวิจัยอะไรรองรับ เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน รวมถึงให้ผู้สนับสนุนกระบวนการนโยบาย รวมถึง สช.ได้รับรู้ และมองเห็นต้นทุน หรือความเป็นไปได้ในการทำงานแต่ละประเด็น และหลังจากนี้จะมีกระบวนการสื่อสาร เพ่ือพัฒนากระบวนการนโยบายต่อเนื่องโดยมีแนวโน้มว่าจะนำประเด็นเหล่านี้เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป

ดาวน์โหลด PowerPoint PHPP_ISAN_24SEPT2014

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook