BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

“บูรณาการสานพลังสร้างสุขภาวะ” การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗

หลังจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในปีแรก (๒๕๕๖) ร้อยเอ็ดได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนากลไก/กระบวนการต่อในปีที่ ๒ มีการปรับกลไกให้คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และได้ปรับกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนมากขึ้น และมี ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (คจ.สจ.รอ.) ได้จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีที่ ๒

ในปีนี้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นนโยบายสาธารณะเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ ประเด็นงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประเด็นการจัดการระบบอาหารในโรงเรียน ประเด็นการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ผิดกฏหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อและวิทยุในจังหวัดร้อยเอ็ด และมีการติดตามการขับเคลื่อนมติในปีที่แล้ว เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คนจากกว่า ๕๐ กลุ่มเครือข่าย ทั้งยังได้รับความสนใจจากคณะทำงานเลขานุการกิจฯจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ และขอนแก่น มาร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดงาน

ปีนี้การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๗ ที่โรงแรมเพชรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบโล่และเกียรติบัตรการประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญต้นแบบ ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหิน,แสนชาติ,บึงนคร,น้ำอ้อม, และ เหล่าหลวง ในเวทีมีการเสวนา “ทิศทางและกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”   มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นางอาภารดี โคเวียง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คุณจิรภา ธีระกนก ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ร้อยเอ็ดได้พูดถึงใช้หลักการของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในการจัดคณะทำงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง ทิศทางของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ทำอย่างไรให้คนร้อยเอ็ดมีสุขภาวะที่ดี ในปีนี้มีเครือข่ายใหม่ๆเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น ประเด็นต้องนำไปสู่การขับเคลื่อนได้จริงในพื้นที่

คุณอาภารดี โคเวียง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างดีมาดดยตลอด ได้พูดถึงมุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย ทำงานร่วมกับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะสิ่งที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดทำ ก็เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มาจากปัญหาสุขภาวะของคนร้อยเอ็ดเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ ในส่วนของ สสจ. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จของสมัชชาสุขภาพ มีตัวชี้วัด ตั้งเป้าหมายในการหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ คือการใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะให้มีฐานมาตั้งแต่ระดับตำบล

ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พูดถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริมการขับเคลื่อนในหลายประเด็น ภารกิจในระดับพื้นที่ อบจ. มีบทบาทในการดูแลด้านสุขภาวะอยู่แล้ว แม้ว่ายังไม่มีผลงานรูปธรรมที่เห็นชัดเจน แต่ท้องถิ่นเป็นหน่วยสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการ เห็นการดำเนินงานของพี่น้องในพื้นที่ที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาวะกันอย่างเต็มที่ อยากให้ได้นำสิ่งที่ทำมาเผยแพร่ให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในส่วนของ อบจ. สามารถสนับสนุนบทบาทของพื้นที่ ในสิ่งต่างๆที่เป็นความต้องการของพื้นที่ เช่น การสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาวะ ทั้งนี้ต้องมาจากความต้องการของประชาชน จึงจะสามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

คุณจิรภา ธีระกนก ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นปีแรก ได้พูดถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของกองทุนฯ ว่าสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีปัญหาสุขภาพไม่น้อยจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัด การเป็นเครือข่ายใหม่ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้ประเมินว่ากองทุนสตรีเองก็มีเครือข่าย มีทุนการขับเคลื่อน จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการ

คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้พูดถึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดว่า ร้อยเอ็ดใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน มีการขับเคลื่อนอย่างมีระบบ แบบแผนต่อเนื่อง การที่จะพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จได้ มีปัจจัยสำคัญอย่างน้อย ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) มีประเด็น ๒) มีองค์กรภาคีรองรับ และ ๓) มีพื้นที่ปฏิบัติการ ร้อยเอ็ดเองมีปัจจัยดังกล่าวครบ สำหรับคนร้อยเอ็ด การมีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและเกิดข้อตกลงร่วมของจังหวัดซึ่งร้อยเอ็ดสามารถจัดการให้เกิดพื้นที่สาธารณะนี้ได้อย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อร้อยเอ็ดดำเนินการมาได้ระดับนี้มีสิ่งท้าทายเรื่องการทำให้ข้อเสนอเชิงนโยบายมีพลังมากขึ้น อาจมีการพัฒนาจากการยกร่างข้อเสนอที่ขอให้หน่วยงานต่างๆทำเรื่องต่างๆ ให้มีการหารือกับองค์กรภาคีในการอาสาทำ เช่น ต่อไปนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอาสาจะเป็น….. หรือ สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดอาสาเป็นแกนหลักในการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ…… เป็นต้น

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การพัฒนาฐานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับการเชื่อมกระบวนการ PHPP ตำบล ถ้าตำบลมีกองทุนสุขภาพตำบล มี ๕๐ ตำบลต้องการขับเคลื่อนเรื่อง ก. สามารถประมวลประเด็นร่วมขึ้นมาบรรจุเป็นวาระ ให้เกิดการมีส่วนร่วม ตกลง ถกแถลง และพัฒนาเป็นข้อตกลงในการขับเคลื่อน หน่วยตำบลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทรัพยากรและทิศทางการพัฒนาของตนเอง

ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีโอกาสที่ อบจ. สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามความต้องการของประชาชน โอกาสในการขับเคลื่อนลงไปที่ตำบล เชื่อมกองทุนหลักประกันสุขภาพและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นองค์กรรองรับ การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในช่วงบ่ายมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง ๕ มติ มีรายละเอียดโดยสังเขปของมติต่างๆ ดังนี้

ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด   อีกทั้งเป็นปัญหาที่ผูกพันเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนถึงการรักษาพยาบาลและระบบสุขภาพของคนจังหวัดร้อยเอ็ด การจะทำให้ประชาชนตระหนักต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ และสภาวะการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ จำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของปัญหานั้น มาร่วมกันจัดการแบบบูรณาการ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในด้านการรับประทานอาหาร และการดูแลป้องกันเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ เนื้อหาในมติมีข้อเสนอให้พัฒนาการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ ความตระหนัก เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัย ให้การรักษา และพัฒนาคุณภาพการรักษา รวมถึงพัฒนาระบบการส่งต่อและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยโรคใน และให้มีการบรรจุเรื่องนี้ในธรรมนูญสุขภาพตำบล

งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้าปลอดการพนัน ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าการเล่นการพนัน และดื่มสุราในงานบุญ และงานเศร้า เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นวิถีชุมชนที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้เกิดความสูญเสียตามมาหลายด้าน เช่น การทะเลาะวิวาท การฆาตกรรมการลักขโมย การเกิดอุบัติ สุขภาพจิตสุขภาพกายเสื่อมโทรมลง เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชน การที่จะทำให้ประชาชนเลิกเล่นการพนัน และงดการดื่มสุราในงานบุญ และงานเศร้า มีความจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชน องค์กรทุกภาคส่วนในชุมชน ที่จะได้ทราบถึงผลกระทบและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมานสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่จะตามมาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

การดูแลสุขภาพชุมชนด้วยพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการบริการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตามความต้องการ แต่จำนวนหมอพื้นบ้านที่มีภูมิปัญญาด้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจำนวนลดลง องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านมักอยู่กับตัวหมอพื้นบ้าน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจในการสืบทอด องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพโอกาสที่จะสูญสิ้นไปกับตัวหมอพื้นบ้านมีสูงมาก สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าควรร่วมกันสร้างความตะหนัก ปลูกจิตสำนึกในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค สนับสนุนการอนุรักษ์ และการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นอาหารและเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา ทั้งในการผลิตยาเพื่อใช้เองในชุมชน ส่งขายตลาดยาสมุนไพร และโรงงานผู้ผลิตยาจากสมุนไพร

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน การให้ความสำคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการ การดำเนินงานในทุกภาคส่วน มีความสำคัญต่อคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา เห็นด้วยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างถึงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ที่แนะนำให้มีอาหารชูสุขภาพจำหน่ายในโรงเรียน ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายและบริการอาหาร ประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูงในบริเวณโรงเรียน และกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูงในโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่ควรส่งเสริมในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

การแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประเด็นที่พัฒนามาจากวงหารือในห้องวิชาการจากเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ (๒๕๕๖) เนื่องจากในปัจจุบัน มีการแพร่หลายของข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างมากมาย ช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้สูงที่สุดคือ สถานีวิทยุชุมชน การสื่อสารความรู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพนั้น อาจจะเป็นการดีที่ทำให้ผู้คนมีความสนใจ ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง การบอกกล่าวเรื่องสุขภาพจากเหล่าผู้จัดรายการ ล้วนมีความเกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตนเองเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง หรือผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผู้สนับสนุนรายการ ดังนั้นข้อมูลที่นักจัดรายการได้พูด ประกาศ สื่อสารทางสื่อวิทยุชุมชนนั้น ย่อมเป็นการกระตุ้นผู้ฟัง อยากซื้อ อยากทดลองนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาบริโภค เพื่อหวังผลที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง รวมถึงการทุเลา หายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ ซึ่งปัญหาที่พบจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางคลื่นวิทยุชุมชนสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ ๒ ได้พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่า การกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีแนวทางที่ได้ดำเนินการ จัดทำบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน เพิ่มความเข้มข้นและการมีส่วนร่วมในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานีวิทยุกรมประมง FM101.60 ช่วยเป็นหลักในการประชาสัมพันธ์กระบวนการสมัชชาสุขภาพ และถ่ายทอดเสียงตลอดกระบวนการในเวที มีการจัดรายการสดในเวทีรวมถึงเครือข่ายที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้มาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสร้างสีสันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดในแบบของคนร้อยเอ็ด

สำหรับทิศทางต่อไปของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ทรรศนะไว้ว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทรงพลัง พื้นที่นี้เปิดโอกาสทำให้รู้และรู้ เพราะพื้นที่นี้รวบรวมคนที่มีความถนัดหลากหลาย คนทำข้อมูล นักขับเคลื่อน นักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ นักสื่อสารอยู่ในพื้นที่สาธารณะเดียวกัน กระบวนการทำให้ข้ามกำแพง พรมแดน อุปสรรคต่างๆนำไปสู่การพัฒนาคำถามสำคัญคือเราจะทำอะไรที่เป็นการพัฒนาจังหวัด เกิดผลต่อเนื่อง เกิดผลสะเทือน เป็นคำถามที่ชวนคิดต่อให้มีการทำงานต่อเนื่อง

การเสนอประเด็นเข้ามาสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัดเหมือนพ่อแม่มาฝากครรภ์ ทำคลอดที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะกลับไปยังชุมชนที่มีปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องรออยู่ เช่นเดียวกับประเด็นที่เสนอเข้ามาในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ต้องมี “พ่อแม่ประเด็น” ที่จะดูและและพัฒนาประเด็นเหล่านั้นจนผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะกลับไปดำเนินการต่อในพื้นที่

จากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดได้พัฒนาการดำเนินงาน มีการสรุปบทเรียน สร้างความท้าทาย และพัฒนากลไกมาอย่างต่อเนื่อง คนร้อยเอ็ดมั่นใจได้ว่า สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดจะสามารถพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้คนร้อยเอ็ดมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นไป

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook