BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สช.เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่วางกำลังจัดเวที Workshop พัฒนากระบวนการหนุนเครือข่ายทำงานทั่วประเทศ

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ สช. จัด Workshop พัฒนากระบวนการสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินหน้าขายไอเดีย วางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะ พร้อมรุดหน้า ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศ โดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฎิบัติงานพื้นที่ สช. ระบุ หากทำได้ตามยุทธศาสตร์ คนไทยจะมีนโยบายเพื่อสุขภาวะที่กำหนดโดยพื้นที่แต่ละตำบล แต่ละจังหวัด โดยร่วมกำหนดอย่างมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน เราจะมีนโยบายที่สามารถบังคับใช้ได้จากมาตรการทางสังคม เพราะทุกคนร่วมกันกำหนด และจากมาตรการทางกฎหมายที่ยึดโยงกับ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพราะการขับเคลื่อนของเรา อยู่บนพื้นฐานที่มี พรบ.ดังกล่าวรองรับ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร สช.จะหนุนเสริมเครือข่าย และเครือข่ายจะจัดริ้งขบวนเพื่อการไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร เชิญทัศนา

4 เป้าหมาย สู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะทั่วประเทศ

เป้าหมาย 4 ข้อประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ระดับจังหวัด นอกจากนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากลไกและกระบวนการ 3 ภาคส่วน คือภาครัฐหรือการเมือง ภาควิชาการ และภาพคประชาชน ในการทำสมัชชาสุขภาพจังหวัด เป้าหมายถัดมาคือการดำเนินการผ่านเครื่องมือพัฒนาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ CHIA แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทชุมชน วิจัยชุมชน กองทุนต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะหนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯ ได้เช่นกัน และสุดท้ายมีเป้าหมายเพื่อสร้างขบวนการกลาง (Movement) ให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะ เกิดกลไก เกิดกระบวนการ เกิดประเด็นนโยบายเฉพาะของจังหวัด หมายถึงว่านโยบายสาธารณะในแต่ละจังหวัดต้องมาจากคนในจังหวัด

กระบวนการสมัชชาจังหวัด เครื่องมือหนุนเสริมไปสู่เป้าหมาย

เป้าหมายทั้ง 4 ข้อนั้นต้องมีแนวทางขั้นตอนกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” จึงจะเกิดเป็น 4 เป้าหมายนี้ได้ นั่นก็คือการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่าย ให้มีการจัดตั้งหน่วยเลขานุการกิจ อันประกอบไปด้วยภาคสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ จากนั้นให้เกิดการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่าย และให้กลุ่มเครือข่ายมาช่วยกันกำหนดประเด็นนโยบาย เช่น เรื่องผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย ฯลฯ แล้วก็ทำงานวิชขาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย จากนั้นจึงจัดสมัชาสุขภาพจังหวัด และขับเคลื่อมติสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดนี้ต้องมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารสังคมอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทั้งหมดนี้ต้องมีการติดตามและประเมินผล

Screen Shot 2557-08-06 at 6.17.38 PM

ฉายภาพสถานการณ์การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายทั่วประเทศ (ดูภาพประกอบ)

งานด้านการขับเคลื่อนพัฒนานโยบาย: ปัจจุบันมี 66 จังหวัดที่มีการขับเคลื่อนพัฒนานโยบายสาธารณะฯ (PHA) ระดับจังหวัดไปแล้ว ส่วนสีเหลือง ได้อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงาน และสีฟ้าอยู่ในระหว่างการเชื่อมประสาน เหลือที่ยังไม่เป็นสีเขียวอีกแค่ 11 จังหวัดทั่วประเทศ

Screen Shot 2557-08-06 at 6.16.59 PM

งานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้: โดยกระบวนการพัฒนาได้มีการจัดวงการเรียนรู้การทำนโยบายสาธารณะฯ แบ่งเป็น 14 วงเรียนรู้ เป็นกลุ่มเครือข่ายแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เรียกว่าเป็นกระบวนการรวมหมู่ เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพื่อเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกลไกกระบวนการจัการเพื่อผลักดันและสร้างข้อเสนอ

Screen Shot 2557-08-06 at 6.16.44 PM

งานขับเคลื่อนภารกิจ 500 ตำบล: เพื่อเป็นการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ แบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล สชพ. ไว้วางเป้าหมายการดำเนินการไว้ให้ขยายพื้นที่ดำเนินการจำนวน 500 ตำบล ภายใน 2 ปี คือปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 ซึ่งในส่วนงาน 500 ตำบล ขณะนี้ได้มีการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว 60 ตำบล ภาคอีสาน 70 ตำบล ภาคกลาง 60 ตำบล และภาคใต้ 60 ตำบล รวม 250 ตำบล

Screen Shot 2557-08-06 at 6.15.05 PM

นักสานพลังสร้างสุขภาวะ: มีการเสริมทัพเครือข่ายในรูปแบบการจัดโปรแกรมการเรียนรู้เสริมศักยภาพนักสานพลัง เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 ปัจจุบันมีนักสานพลังที่มาจาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง 13 จังหวัด ภาคอีสาน 11 จังหวัด ภาคเหนือ 12 จังหวัด และภาคใต้ 11 จังหวัด ซึ่งต่อไปจะขยายไปทั่วประเทศ สำหรับภาคกลางจะมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับภาคอีกด้วย

Screen Shot 2557-08-06 at 6.14.54 PM

การสนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่: ปัจจุบันพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลที่ประกาศใช้แล้ว มีทั้งสิ้น 52 ตำบลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำธรรมนูญสุขภาพฯ โดย สช.ให้การสนับสนุน ร่วมกับเครือข่ายทั้งจาก สปสช.เขต 6 สปสช.เขต 8 สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานเชต 2 และสสจ.ปัตตานี รวมทั้งสิ้น 293 ตำบล

Screen Shot 2557-08-06 at 6.14.40 PM

การประเมินผลกระทบสุขภาพ HIA: งานด้านการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ภายใต้แนวคิดว่าโครงการพัฒนาใดๆ จากภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ หากจะดำเนินการในพื้นที่นั้น นอกจากผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ควรต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้วย ซึ่ง สช.ได้มีเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ CHIA ซึ่งปัจจุบันได้ีการใช้เครื่องมือดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้ ภาคกลาง มีการประเมินผลกระทบในประเด็นขยะพิษ ที่พื้นที่หนองแหน ประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเหนือมีประเด็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เวียงเหนืนอ จ.เชียงราย ประเด็นเหมืองแร่เหล็ก ต.แม่ถอด จ.ลำปาง ประเด็นการปนเปื้อนสารแคตเมี่ยม จากการทำเหมืองที่ ต.แม่ตาว จ.ตาก ภาคอีสาน มีประเด็นเหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง เหมืองแร่เหล็ก บ้านอุมุง และเหมืองแร่ทองแดง ต.นาดินดำ จ.เลย นอกจากนี้มีกรณีการขอสัมปทานทำเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี โรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบบลราชธานี โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.ปราสาท และ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ส่วนภาคใต้มีแบบพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอยู่ในประเด็นการสร้างท่าเรือน้ำลึก และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช กรณีท่อส่งก๊าซ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย อ.จะนะ จ.สงขลา และมี โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เกาะยาวใหญ่ จ.พังงงา กรณีเขตนิคมอุตสาหกรรมทุ่งค่าย จ.ตรัง และสุดท้ายกรณีการก่อสร้างท่าเรือปากบารา จ.สตูล

Screen Shot 2557-08-06 at 6.14.23 PM

โดยสมัชชาสุขภาพตอนนี้ สรุปดำเนินการเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว และในขณะเดียวกันก็กำลังจะไหลไปที่ตำบลด้วยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพตำบล และกำลังจะเกิดการทำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประจำตำบล ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาเครื่องมือ เช่นให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องขยะระดับตำบล และให้กำหนดบทบาทในแต่ละภาคส่วน พระสงฆ์ทำอะไร อบต.ทำอะไร นี่คือกระบวนการระดับตำบล ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสนับสนุน

ระบบการสนับสนุนกลไก สนับสนุนอะไร อย่างไรบ้าง

สช.ประกาศ “เรายินดีสนับสนุนทุกจังหวัด” ทั้งนี้การสนับสนุนอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่ อย่างแรกคือ หนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPPP) ประเด็นอยู่ในพื้นที่ ทาง สช. ไม่มีประเด็น และการใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติประจำปี 2550 หนุนการพัฒนาวิขาการ และการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เรามีสถานีวิทยุ Health station หนุนการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง” หนุนงบประมาณบางส่วนในการพัฒนากลไกกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เราสนับสนุนกระบวนการ เราให้เครื่องมือ แต่พอลงพื้นที่แล้วจะเป็นบทบาทของแต่ละพื้นที่ ไม่เช่นนั้นเราจะลงทั่วประเทศไม่ได้ ตรงนี้ต้องชัดเจนว่าเราสนับสนุนเฉพาะในส่วนของกระบวนการนโยบาย

สุดท้ายหนุนกำลังใจ หมายถึงการหนุนและประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพให้จัดกระบวนการในพื้นที่ และเปิดพื้นที่นโยบายระดับชาติ ให้พื้นที่สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ หลายคนก็เป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ประเด็นสุดท้ายที่ชวนคิดต่อ พื้นที่จะใช้โอกาสนี้ทำอะไร??

หลังฉายภาพต้นทุนการสนับสนุน และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ทั่วประเทศแล้ว ผลที่ควรได้คืออะไรบ้าง เป็นสิ่งที่เครือข่ายแต่ละพื้นที่ ควรได้มีเวลาคิดต่อ เพื่อใช้โอกาสนี้พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของทุกคนในแต่ละพื้นที่ สุขภาวะที่หมายรวมถึงการอยู่ดีมีสุข มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ ดังนั้นคำถามที่น่าจะชวนทุกท่านหาคำตอบคือ

  • หนึ่ง: แนวทางการพัฒนาและยกระดับ คน กลไก เครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ จังหวัดควรเป็นอย่างไร? (มีหน่วยจัดการ หน่วยเลขานุการกิจ)
  • สอง: จะพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ที่สำคัญของจังหวัดได้อย่าไงร
  • สาม: บทบาทร่วมของภาคีที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ควรเป็นอย่างไร ควรมีบทบาทอย่างไร สุดท้ายเราต้องมีแผน มีเครื่องมือไปทำงานต่อในพื้นที่จังหวัดของตนเองได้

ทั้งหมดนี้ การมีส่วนร่วมนับเป็นกลไกสำคัญ จิ๊กซอจะต่อได้ต้องมีกรอบ และดูว่าจะติดอะไรตรงไหน สมัชชาก็เหมือนกัน เราต้องมีกรอบ และช่วยกันคิดช่วยกันวางแผน และดำเนินงานร่วมกัน ปักธงเพื่อสุขภาวะพร้อมกันทั่วประเทศ

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook