BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นักสานพลังฯ 4 ภาค ร่วมวางแผนงาน มุ่งเป้าพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค” โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจาก 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 5 คน ได้แก่จังหวัด เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ภาคอีสาน 8 คน ได้แก่จังหวัด อุดรธานี ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ภาคใต้ 5 คน ได้แก่จังหวัด ชุมพร สตูล และปัตตานี และภาคกลาง 9 คน ได้แก่จังหวัดระยอง สระบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี ลพบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 27 คน ร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวความคิดในด้านการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ (นนส.) และพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ

ภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เปิดพื้นที่ภูมิภาคจับกลุ่มระดมความคิดวางแผนงานอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูประบบสุขภาพระดับประเทศไปสู่นโยบายสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมเป็นการทำแบบแยกส่วน เป็นแท่งๆ 12 ปีผ่านมาเราค่อยๆ ปรับให้เป็นการทำงานเชื่อมโยงเป็นองค์รวม ทุกคนเท่ากัน นอกจากนี้มีการอภิบาลระบบโดยเครือข่าย หรือการบริหารจัดการระบบโดยเครือข่าย มุ่งไปสู่การปฎิรูป มุ่งสร้างและซ่อมสุขภาพ

นิยามสุขภาพ คือ การมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม เรียงตามกฎหมาย ดังนั้นงานวิชชาการที่พูดคุยในเวทีนี้ จึงเป็นเรื่องคนและงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่กลางให้กับคนทำงานด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับนักวิชาการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไก กระบวนการ นำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพและปฎิรูปประเทศไทย

ในขณะที่วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กลไกกระบวนการและผลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพและปฎิรูปแระเทศไทน และมุ่งต่อยอดและขยายผลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่และอื่นๆ รวมถึงมุ่งพัฒนาทิศทางและกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมที่จะก้าวไปสู่สุขภาวะ

ส่วนขอบเขตเขตเนื้อหาสาระการพัฒนาวิชชาการคลอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ี การสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย, การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ, การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มทักษะที่พึงประสงค์, การจัดความรู้ (KM) และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process)

โดยมีแนวทางการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ แบ่งปัน (Share Case) รูปแบบการพัฒนาต่างๆ ศักยภาพและการเรียนรู้เรื่องการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพในทุกระดับ, แบ่งปัน (Share Knowledge) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพในทุกระดับ, Workshop เรียนรู้เทคนิคสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้เรื่องการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพ ซึ่่งการเปลี่ยนแนวคิดคนมี 5 ระดับ คือ เอาเอกสารให้อ่าน ถามแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดให้มีเวิร์คชอป จากนั้นทำงานจริง และสนับสนุนให้ทำเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วความคิดรวมถึงพฤติกรรมจะเปลี่ยนไป และกลุ่ม Exhibition Zone “ลานวิชชาการ เพื่อการเรียนรู้” การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านนิทรรศการ

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจาการพัฒนา คืออยากให้เกิดองค์ความรู้ที่สำคัญในการเป็นฐานการพัฒนางาน นำไปสู่การต่อยอดงานในอนาคตด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ อยากให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับเกิดความเข้าใจและเกิดการทำงานแบบเครือข่ายอันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาพวะ รวมทั้งได้ทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อไปสู่ “สังคมสุขภาวะ”

“นพ.วิจิตต์” จากภาคกลาง/ตะวันออก กล่าวว่าควรจะมีแต่ละเรื่องที่พื้นที่สนใจลงมือทำควรมีประเด็นปัญหาและข้อมูลกำกับ เช่น ขณะนี้มีการทำงานประเด็นอะไรพื้นที่บ้าง การจัดกระบวนการต่างๆ ควรใช้ที่องค์ความรู้จาก สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ว่าทำอย่างไรจะมีกระบวนการตามแบบ สช. และสหรับพื้นที่ซึ่งเกิดการจัดการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีการทบทวนความรู้ รวบรวมความรู้ ซึ่งประชนทั่วไปที่เริ่มต้นเข้ามาร่วมกิจกรรมอาจจะไ่ม่รู้กระบวนการ แต่โดยพื้นฐานเขาจะรู้ปัญหาของตนเอง ดังนั้นต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มเป็นเรื่อง ว่าเป็นเรื่องก่อน เรื่องระหว่าง หรือเรื่องหลัง ก่อนจะลงมือทำ สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ คือ จะได้เครือข่าย นวัตกรรมของแต่ละพื้นที่ มีการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่างและหลังดำเนินการไปต่อยอดได้

ตัวแทน นนส. ภาคเหนือ กล่าวถึงแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ หัวข้อ 365 วัน วิชชาการ HPP ภาคเหนือ คือ “ฮับ ฮุ้ ฮ่วม ฮื้อ 5 ปี ก้าวย่าง สมัชชาล้านนา” ซึ่ง “ฮับ” (share case) มีพื้นฐานจาก 500 ตำบล มีการนำเสนอกรณีศึกษาจาก 500 ตำบล มีการทำเวทีใหญ่เรื่อง PHPP ส่วน “ฮ่วม” เป็นการร่วมคิดร่วมทำ ให้มีการร่วมคิดร่วมทำนำไปสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการทำ Workshop สุขภาวะชาวบ้านเป็นหลัก นอกจากนี้ สมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) และ นนส. จะมีส่วนในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ พร้อมไปกับได้เรียนรู้งานวิชาการส่วนกลางไปด้วย

“ฮื้อ” คือการจัดให้มีลานกิจกรรม 500 ตำบล คจ.สจ. และลานสุขภาพ แม้จะมีไม่ครบทุกจังหวัด แต่จะเป็นการแบ่งงานตามความเหมาะสม และ นนส.จะได้ออกแบบเรียนรู้การจัดกระบวนการในกิจกรรมนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพนักสานพลัง

ภายในงานจะมีการจัดเสวนาห้องใหญ่เหลียวหลังแลหน้า 500 ตำบล และมีห้องวิชาการแยกเป็น 2 วัน รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องย่อย พร้อมกับการแสดงนิทรรศการงานของทั้ง 500 ตำบล เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นนส. ภาคใต้ กำหนดให้มีรูปแบบแนวทางวิชาการภาคใต้ กำหนดเกณฑ์นโยบายสาธารณะ โดยมีคณะทำงานนโยบายสาธารณะ แบ่งเป็น คณะทำงานพัฒนานักสานพลัง (ภาค) และคณะทำงานนโยบายสาธารณะในพื้นที่ และกำหนดเนืื้อหาประเด็นเฉพาะของภาคใต้ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดจัดการตัวเอง โดยมีรูปแบบการจัดงานวิชาการจัดงาน 3 วัน นำเสนอผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชชาการที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่ พร้อมกับจัดให้มีลานวิชชาการ จัดเป็นสถานีเรื่องเล่าจากพื้นที่ ละครเพลง ศิลปะการแสดง หนังตะลุง ลิเกป่า นิทรรศการ

ส่วนแผนงานวิชชาการปี 57-58 ของภาคใต้ออกแบบแผนงาน ทำเสนอรูปแบบงานวิชชาการให้ภาคี และจัดตั้งคณะทำงาน ภาคีทำรายละเอียดงานวิชชาการ ประเมินปรับปรุงพัฒนารายละเอียด จากนั้นจัดงานวิชชาการภาคใต้ จากนั้น สรุปบทเรียนงานวิชชาการภาคใต้ เป้าหมาย 6 ขั้นตอนสู่สังคมเป็นสุข โดยใช้กระบวนการพัฒนาจากฐานล่าง

“ธนาคาร ผินสู” ตัวแทนภาคอีสาน กล่าวว่า จะมุ่งรวบรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขยายผลสู่นักสานพลังฯ สร้างความเข้าใจสถานการณ์ของภาคอีสาน และสื่อสารสาธารณะเพื่อรู้วงกว้าง โดยมีเป้าหมายเสริมศักยภาพแกนนำ มีบทเรียนเป็นรูปธรรม จากสถานการณ์เพื่อบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนงานภาคอีสานมี 4 แผน คือ ความรู้ นำเสนอ เวทีวิชาการ และการส่งต่อ โดยจะให้มีการคัดเลือกความรู้และเครื่องมือเพื่อให้ได้ชุดความรู้นำเสนอที่หลากหลายเป็นเรื่องเล่าถอดบทเรียนในรูปแบบบทความ ลานเรียนรู้ เรื่องเล่า และการใช้สื่อพื้นบ้าน

โดยข้อเสนอแนะจากกลไกสมัชชาสุขภาพให้มีการจัดงานชื่อ “โฮมวิชชาการ ลานโสเหล่” มีทีมวิชาการ มีการพัฒนาฐานข้อมูลภาคอีสาน มีกลุ่มเป้าหมายมาจากสัดส่วนภาคีภาคปฎิบัติ สรุปเป็นประเด็นเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะภาคอีสานเพื่อให้เครือข่ายเห็นภาพรวมกัน และเกิดการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายรวม 250 คนจากกลไกพัฒนาสุขภาพและภาคีเครือข่าย

โดย “นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล” ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฎิบัติการพื้นที่ (สปพ.) กล่าวสรุปหลังจากจบการนำเสนอแผนงาน 4 ภาค ว่าหลักการที่เห็นจากการนำเสนอวิธีการที่ได้มาซึ่งองค์ความรู้ มีกระบวนกาารพูดคุยเพื่อพัฒนาเวทีวิชชาการเรื่องนี้มากว่า 4 เดือน เพื่อให้เกิดการดึงความรู้ในแต่ละพื้นที่ออกมา ไม่ใช่เพียงแค่วันจัดแสดงผลงานเพียงสามวัน วันเหล่านี้สำคัญกว่า 3 วันนั้น ส่วนหลักการเรื่องเวลา ภายในปีนี้จะไม่ทัน ดังนั้นต้องขยายเวลาออกไปในปีหน้าแต่ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อให้ทันโอกาสในการนำเสนอระดับชาติที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558

“แผนงานของแต่ละพื้นที่เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้ว หลังจากนี้เราจะต้องขยายวงพูดคุยออกไปให้กว้าง ชัดเจนว่าจะเสนอเครื่องมือในการพัฒนานโยบาย เริ่มเสนอกระบวนการพัฒนานโยบาย เพียงแต่ว่าแต่ละพื้นที่จะเป็นเรื่องอะไร นอกจากนี้จะเป็นการจัดทำเอกสาร บางภาคมีการทำบัญชีข้อมูล ถ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันจะช่วยให้เกิดการสร้างเครือข่ายในอีกรูปแบบหนึ่งกลายเป็นโครงข่าย Outline อีกอันที่เห็นคือมีทุนในพื้นที่อย่างภาคใต้ที่พูดเรื่องนี้ชัดเจน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้เอากลับไปพัฒนาต่อในพื้นที่เรื่องกลไกการจัดการเพิ่ม เราจะให้เวลากับการจัดการในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไก ขยายเครือข่ายการรับรู้ และพัฒนาแผนงานเพิ่มเติมในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม”

 

Check Also

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) มีเนื้อหาสาระหลัก มุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process : PHPPP) ผ่านเครื่องมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook