BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สช. เปิดเวทีเสริมศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค” โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจาก 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 5 คน ได้แก่จังหวัด เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ภาคอีสาน 8 คน ได้แก่จังหวัด อุดรธานี ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ภาคใต้ 5 คน ได้แก่จังหวัด ชุมพร สตูล และปัตตานี และภาคกลาง 9 คน ได้แก่จังหวัดระยอง สระบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี ลพบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 27 คน ร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวความคิดในด้านการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ (นนส.) และพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ

“นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล” ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฎิบัติการพื้นที่ (สปพ.) กล่าวถึงการจัดเวทีประชุมเชิงวิชาปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค ไว้ว่าได้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทำงานเครือข่ายที่หลากหลาย ทุกคนไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อกันแต่ต้องเชื่อมต่อกัน ย้ำชัดว่านโยบายไม่ใช่สร้างขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเคลื่อนด้วยการพัฒนานโยบายที่ต่อเนื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆ

“สิ่งที่เราต้องทำ คือทำงานทั้งสองเรื่องมาเชื่อมกัน คือพัฒนาด้านนโยบายสาธารณะในพื้นที่ และนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการมาครั้งนี้มีโจทย์ที่น่าสนใจมากคือเวทีนี้จะเป็นการสร้างโอกาสใช้พื้นที่นี้ในการพัฒนาทั้งสองเรื่อง ถ้้ามองแบบนี้เรื่องสองเรื่องนี้ไปจะเดินทางไปด้วยกันได้ สามาระทำงานร่วมกันได้”

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฎิบัติการพื้นที่ กล่าวถึงการทำงาน PHPP ในระดับภูมิภาคไว้ว่า จะใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนานักสานพลังไปด้วยกัน ดังนั้นไม่ว่าจะพัฒนาคนเชื่อมต่อไปยังกระบวนการ หรือพัฒนากระบวนการเชื่อมต่อไปยังคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งสองวิธีการ เนื่องจากสองเรื่องนี้เชื่อมโยงกัน และไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำงานคนเดียว แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกัน ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อไปยังอีกส่วนหนึ่ง ไม่มีใครทำงานคนเดียวหรือ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเวทีประชุมเชิงวิชาปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค ครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและทิศทาง (Turning) การพัฒนาสองเรื่องนั้น คือ วิชชาการ HPP ระดับภูมิภาค พร้อมพัฒนานักสานพลังฯ ให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และออกแบบการพัฒนาของทั้ง 4 ภูมิภาค

“อยากให้งานนี้ทุกคนได้เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ เชื่อมโยงจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญ ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย การมาร่วมกันคิดกันออกแบบครั้งนี้เป็นเหมือนการหมุนเกลียวทางความรู้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งและจุดด้อยต่างกัน งานนี้เราจะเลือกนำจุดแข็งของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด”

“นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล” ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฎิบัติการพื้นที่ กล่าวถึงเป้าหมายเชิงกระบวนการว่า ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเตรียมการพัฒนาวิชชาการ HPP ระดับภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา HPP ในพื้นที่ (เป็นความรู้ระดับวิชชา) รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิชชาการระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ เกิดขึ้นในทั้ง 4 ภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ สนับสนุนร่วมด้วย

โดยผลเบื้องต้นที่ควรจะเกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ คือ ได้แนวคิด ทิศทางและรูปแบบในการพัฒนาวิชชาการ HPP ระดับภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ร่วมกัน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้กลไกการขับเคลื่อนทั้ง 2 งานของแต่ละภูมิภาค รวมไปถึงได้ยกร่าง แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการของแต่ละภูมิภาค

ส่วนแนวคิดและหลักการสำคัญทำงาน คือ พัฒนาและเสริมศักยภาพกำลังคนและเครือข่ายในการพัฒนา HPP ในระดับพื้นที่ สร้างนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) พร้อมกับการเปิดพื้นที่กลางสำหรับคนทำงาน HPP มาเจอกัน มาพบกันเพื่อสร้างเพื่อนใหม่เพิ่ม สร้างความคิดร่วมกัน เติมความฝัน โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) และจัดการความรู้เป็นเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพ (CB by KM)

“เราจะเปลี่ยนจากการสร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งไปสู่การเป็นเจ้าของ (Ownership) เนื่องจากเรามองว่าการมีส่วนร่วมมันน้อยไป อยากให้ความเป็นเจ้าของสูงขึ้น ต้องหาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำงาน ทำให้การขับเคลื่อนมีพลังมากกว่าเดิม ส่วนขอบเขตเนื้อหาสาระเรื่องการพัฒนานักสานพลัง อยู่ที่ Care Share learn และพากันเดินร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย คือเรื่อง PHPP เรื่องเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา เรื่องทักษะที่จำเป็นของแต่ละบุคคล เรื่องของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เรื่องประสบการณ์จริง เรื่องการไปดูเคส กรณีศึกษา ซึ่งจากทั้ง 6 เรื่องนี้ จะนำไปสู่การหาเพื่อนใหม่ที่จะเกิดความคิดใหม่ร่วมกันด้วย เหล่านี้จะเป็นเรื่องการพัฒนาคน”

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฎิบัติการพื้นที่ สรุปไว้ว่าสิ่งสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องคน โดยมีเป้าหมายดังนี้ คือ PHPP ที่จะนำไปสู่สังคมสุขภาวะ และพื้นที่เป็นตัวชี้ชัดซึ่งงานจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่พื้นที่ด้วยเป็นสำคัญ และการพัฒนาเพื่อค้นหากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ซึ่งเริ่มต้นที่การพัฒนาในพื้นที่ และเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนำมาจัดการความรู้ผ่านโครงการ 500 ตำบล ซึ่งใช้หลัก KM เป็นเครื่องมือ และทำกลไกร่วมให้เกิดขึ้น รวมทั้งมุ่งให้การสนับสนุนทุกพื้นที่ทำงาน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook