BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้”

จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

กระบวนการทำงาน

เริ่มจากกลุ่ม BFL เดินสายหาพลเมืองเยาวชน ๙ สถาบันการศึกษา ๙ สถาบันการศึกษา คือโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนสรนารีเฉลิม โรงเรียนเทศบาล ๕(วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนวชิรานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสงขลาเขต ๙ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองเยาวชนที่มีหัวใจ ความคิดเดียวกันที่ “อยากจะลุกขึ้นมาปกก้องพื้นที่หาดสมิหลา” โดยใช้ค่าย “เยาวชนพลเมืองปกป้องหาดสมิหลา” เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นพื้นที่ในการตกลงหาแนวทางร่วมกัน โดยการจัดทำธรรมนูญเยาวชน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันของพลเมืองเยาวชนในการอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การร่วมกันออกแบบและวางแผนกระบวนการทำงานเพื่อรับรู้ รับฟังความคิดเห็นของเยาวชนสงขลาทั้ง ๙ สถาบัน

เสร็จจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๙ เวที ทีมงานได้มาสรุปบทเรียนและประมวลความคิดเห็นที่ได้มาจัดหมวดหมู่และยกร่างธรรมนูญ และให้ทางผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธรรมนูญมาช่วยตรวจและวิจารณ์ร่างธรรมนูญ ก่อนทางทีมงานจะมาปรับเป็น “ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน” ฉบับสมบูรณ์และประกาศใช้เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในงานแลเล แลหาด The World Beach Day ครั้งที่ ๔ มีนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลามาเป็นประธาน

ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

สาระสำคัญในธรรมนูญฉบับนี้ ถูกจัดแบ่งเป็น ๕ หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญฯ เน้นเรื่องจิตสำนึกของเยาวชนในการ รัก เห็นคุณค่าและหวงแหนหาดสมิหลา และการใช้สิทธิหน้าที่ด้านการมีส่าวนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ หมวดที่ ๒ สภาพลเมืองเยาวชนสงขลาโดยให้สภาเยาวชนเป็นกลไกประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการขับเคลื่อนธรรมนูญฉบับนี้ หมวดที่ ๓ หน้าที่พลเมืองเยาวชนสงขลาที่มีต่อหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลาเน้นหน้าที่ของพลเมืองเยาวชนสงขลาในการอนุรักษ์หาดสมิหลาและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๔ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีพอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการยื่นข้อเสนออันเกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน เพื่อใช้บังคับหรือดำเนินการกับเขตพื้นที่อนุรักษ์ และ หมวดที่ ๕ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญเยาวชนปกป้องหาดสมิหลา

ส่งท้าย

ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”เป็นภาพสะท้อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามเครื่องมือในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ อีกบทหนึ่ง แม้ว่ากระบวนการอาจไม่เต็มรูปแบบเหมือนการจัดทำ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ” แต่ในหมายของความพยายาม ความพยายามของกลุ่มเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิด โดยเฉพาะชายหาดที่สวยงามอย่างหาดสมิหลา นอกจากเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนสงขลาในยามเย็นแล้ว หาดสมิหลายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนไม่รู้เรือน

การลุกขึ้นมาของน้องๆ เพียงหวังว่าธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส่งผ่านถึงเยาวชนด้วยกัน ทั้งเยาวชนในพื้นเพคนสงขลาและเยาวชนต่างถิ่น ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ใช้ประโยชน์พื้นที่แห่งนี้ร่วมกัน ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์หาดสมิหลาให้สวยงามตลอดกาล หรือมาร่วมกัน “แลเล แลหาด” ด้วยกัน

ผมขอจบบทความชิ้นนี้ด้วยประโยคสั้นๆ แต่มีความหมายตามท้ายหนังสือในงานที่เยาวชนให้ผมมานะครับ

“เมื่อใดที่บ้านเมืองมืดมิด ไร้ความหวัง

คนเล็กๆ ต้องช่วยกัน ส่องแสง….

 

สวัสดีครับ
“นายดำดี”

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook