BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการธรรมนูญสุขภาพ  สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายธรรมนูญสุขภาพ“ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหลักประกันและความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน” จึงได้จัดทำกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่  และ วางแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่  ภายใต้  โครงการ ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ  และการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายในการกลับไปธรรมนูญสุขภาพ และวางแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่

ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่  และ วางแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ภายใต้  โครงการ ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ โดยรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ จ.เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ศึกษาดูงาน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม2557 ณ จ.อำนาจเจริญ พื้นที่ศึกษาดูงาน ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน2557 พื้นที่ศึกษาดูงาน ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ทิศทางการดำเนินงานและการทำแผนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่หลังการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติม โดยให้แนวทาง 9 จังหวะการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
1.เริ่มจากข้อมูล,โอกาส/วิกฤติชุมชน ,ความคาดหวัง ที่อยากเห็นในอนาคต
2.มีเจตนารมณ์ร่วมหรือนโยบายร่วมของท้องถิ่น /ผู้นำชุมชน(แรงบันดาลใจ)
3.มีกลไกแกนประสาน,ผู้นำชุมชน,จิตอาสา มาจากทุกภาคส่วน
4.มีแผนและยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันของพื้นที่
5.มีเวทีสาธารณะเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน
6.มีการสื่อสารชุมชนและรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7.มีการตัดสินใจและมีพันธะสัญญาขับเคลื่อนร่วมกัน(MOU)
8.มีการประกาศใช้และผลักดันการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
9.มีการติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ของแต่ละตำบลจะถูกเขียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” โดยการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพให้เป็นรูปธรรม

 

 

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook