BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ร้อยเอ็ดเดินหน้า จัดสมัชชาสุขภาพ ปีที่ 2 ชู 5 ประเด็นครอบคลุม โรคร้าย เหล้า รากเหง้า อาหาร และสื่อ

หลังจากการดำเนินงานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี 2556 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าต่อเนื่องในปีที่ 2 ปรับขบวนคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดรองรับการทำงานในปี 57 โดยมีการขยายความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่ายในการ เป็นจำนวน 20 อำเภอและเครือข่ายในเชิงพื้นที่ 20 พื้นที่ มีฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่ายในการ เป็นจำนวน 20 อำเภอและเครือข่ายในเชิงพื้นที่ 20 พื้นที่ ส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการต่างๆในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด และการสื่อสารทางสัมคมมีเครือข่ายวิทยุชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน 2แห่ง

ทิศทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดปีนี้ ทางคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด(คจ.สจ.รอ.) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง ประสานงาน สร้างความเข้าใจในกระบวนการและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและสนับสนุน การจัดกระบวนการสมัชชาอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อพิจารณาเป็นประเด็นของจังหวัด ปีนี้ได้รับการเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จำนวน   6 ประเด็น ได้แก่ มะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ,งานบุญงานเศร้าปลอดเหล้าปลอดอบายมุข,การดูแลสุขภาพชุมชนด้วยพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน,ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน,แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ,การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และทางคณะกรรมการ(คจ.สจ.รอ.) ได้ประชุมคัดเลือกได้เหลือ จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่

  1. การแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับและพยาธิใบไม้ตับ
  2. งานบุญงานเศร้าปลอดเหล้าปลอดอบายมุข
  3. การดูแลสุขภาพชุมชนด้วยพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน
  4. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
  5. แผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ขณะนี้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในช่วงพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อมูลเชิงวิชาการ หากมีการกำหนดวันจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทีมงาน AreaHPP จะได้นำมาบอกเล่าต่อไป

 

ภาพประกอบจาก
http://www.pixpros.net/forums/attachment.php?attachmentid=367077&stc=1&d=1312404255

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook