BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เปิดแนวนโยบายสาธารณะ 14 จว.ภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร และแผนรับมือภัยพิบัติ โดยเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ประกอบไปด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมตัวจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บรรยากาศในงานเป็นการแลกเปลี่ยนคณะทำงานในมุมมองของการทำงานที่ผ่านมา มีกระบวนการเชื่อมทิศทาง แบบ “ผนึกกำลัง” ร่วมกำหนดอนาคตคนใต้ กับการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
โดย อาจารย์พิชัย ศรีใส กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ แลกเปลี่ยนมุมมองการเพิ่มพลังแต่ลดอัตตา สร้างจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง คนที่ก้าวเข้ามาอยู่ในการทำงานสมัชชาสุขภาพ ต้องเป็นคนมีใจ ในการแก้ปัญหาโดยมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มีความรู้ที่ผ่านการประมวลบนฐานความรักต่อกัน และมีความรักที่จะดูแลสังคม โดยการทำงานในนามกลุ่มเครือข่าย คือการนำพลังมาหนุนเสริมกัน

คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผู้ประสานภาคีเครือข่ายภาคใต้ เล่าให้ฟังถึงมุมมองของงานเวทีนี้ว่า เป็นเวทีที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดี เพราะเป็นการรวมตัวระหว่างคนทำงานและนำประสบการณ์การใช้เครื่องมือที่แต่ละส่วนงานได้นำมาใช้ อาทิเช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัด PHA, ธรรมนูญสุขภาพ,การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน (CHIA) ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็ได้แชร์ประสบการณ์การทำงาน และเครื่องมือที่ใช้ในพื้นที่ว่าสามารถนำมาปรับใช้อย่างไรบ้าง และที่สำคัญสามารถหนุนเสริมกันได้อย่างไร และทำให้รู้สึกว่าแต่ละคนได้รับความรู้และพลังในการกลับไปขับเคลื่อนงานของตัวเอง

ในวงคุยธรรมนูญสุขภาพได้เล่าถึงเครืองมือที่ให้เกิดข้อตกลงร่วมของชุมชน การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดจากหัวใจที่แท้จริง ไม่มีบทลงโทษแต่อาจใช้มาตรการทางสังคม ธรรมนูญสุขภาพไม่จำเป็นต้องทำหลายข้อแต่อาจทำน้อยข้อและสามารถทำได้จริง นี่เป็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของกลุ่ม 2 ธรรมนูญสุขภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ตัวแทนจากตำบลชะแล้(สงขลา) ท่าข้าม(สงขลา) และอำเภอกันตัง(ตรัง)

สำหรับวงคุยกลุ่ม 3 เป็นการเปิดประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน (CHIA) มีผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นตัวแทนจากท่าศาลา(นครศรีธรรมราช) จะนะ(สงขลา) และละงู(สตูล) ได้แลกเปลี่ยนถึง ประโยชน์การใช้เครื่องมือ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนและเป็นความรู้ที่ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันสำหรับความรู้ที่เกิดขึ้นต้องให้เห็นศักยภาพของชุมชน เช่น ด้านทรัพยากร ด้านระบบเศรษฐกิจ และชุมชนเองก็สามารถเชื่อมโยงวิถีการดำรงชีวิต ของตนเอง กับระบบทรัพยากรได้

นอกจากนี้ในเวทียังมีข้อเสนอแนะ ที่ทางภาคใต้ได้ขับเคลื่อน คือ ทิศทางการขับเคลื่อน วิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละจังหวัด เพื่อปรับกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ ต้องชัดเจน ทั้งคนกิจกรรมแผน และเคลื่อนได้จริง พร้อมสร้างกลไกร่วมของกลุ่มจังหวัด ประชุมจัดทำแผนร่วม แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการร่วม ประสานความร่วมมือ กับพื้นที่ นักวิชาการ ฯลฯ

โดยกำหนดภาพอนาคตมีกิน ปลอดภัย ไม่ขาดแคลน จัดการภัยคุกคามต่อพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร, ทบทวนนโยบายความมั่นคงทางด้านอาหาร, มีองค์กรด้านความปลอดมั่นคงด้านอาหารประกาศเป็นนโยบายระดับชาติ สร้างกระบวนการการเชื่อมคน: ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ อปท.ท้องถิ่น เอกชนสภาการศึกษา สมาคมประมงฯ และสื่อสาร ทำงานข้อมูล: สร้างเวทีทำความเข้าใจ, สื่อสารผ่านกลไก รัฐ สาธารณะ สมัชชาสุขภาพ และเวทีชุมชน, จัดระบบฐานข้อมูล พร้อมสร้างมวลชน: เคลื่อนคนเดิมเชื่อม, ค้นความรู้คน) ความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย, สร้างความเข้าใจ เชื่อมโยง สุขภาวะกับความมั่นคงทางอาหาร แบบองค์รวม อาหาร อากาศ สุขภาพ นอกจากนี้มีประเด็นการจัดการภัยพิบัติ ต้องดำเนินการให้เกิดแผนปกป้องทรัพยากรร่วมของชุมชนในภาวะปกติภัยพิบัติ

 คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ทิ้งท้ายต่อว่า ข้อเสนอทุกอย่างที่เกิดขึ้น พื้นที่พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าลุยต่อที่จะขับเคลื่อนงาน เพราะทุกคน ทุกฝ่ายต่างอยากเห็นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนต้องร่วมเดินไปด้วยกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันแก้ปัญหาบ้านของเรา

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook