BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

คุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการ (๕ ตัวจี๊ด)ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ

ช่วงนี้ในแวดวงการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือแม้แต่ในเครือข่ายนักสานพลังเอง เริ่มมีการพูดถึงบทบาทของตนเองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ทางทีมงานจึงไปค้นเนื้อหาจากแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น(ฉบับปรับปรุง: สิงหาคม ๒๕๕๕) มาเผยแพร่อีกครั้ง

จากการทำงานสมัชชาสุขภาพที่ผ่านๆมา ทำให้ค้นพบร่วมกันว่า แกนนำที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงานเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดี ควรมีคุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการ (๕ ตัวจี๊ด) ดังนี้ :-

(๑) เป็นนักประสานงาน  มีความสามารถในการเชื่อมประสานกับองค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วนได้ดี เป็นคนกว้างขวาง รู้จักผู้คนและเครือข่ายต่างๆมาก  มีจิตสาธารณะ เชื่อมั่นในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้เกียรติคน สุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาน่ารับฟัง น่าเชื่อถือ และถูกกาละเทศะ

(๒) เป็นนักวิชาการ ชอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล หลักฐาน องค์ความรู้ทางวิชาการ ศึกษาสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เชื่อถือสำหรับใช้สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  และการแก้ปัญหาต่างๆ ชอบจัดการความรู้ การประเมินผลและสรุปบทเรียนต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ  นักวิจัย หรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีจิตสาธารณะ ชอบทำประโยชน์เพื่อสังคม ชอบทำงานกับภาคส่วนต่างๆ ไม่อยู่แต่กับตำราหรือข้อมูลทางวิชาการเท่านั้น

(๓) เป็นนักยุทธศาสตร์ รอบรู้ ลุ่มลึก มองการณ์ไกล มีชั้นเชิง มองคนและสถานการณ์เป็น ชอบวางแผน สามารถช่วยกำหนดจังหวะก้าวและกลยุทธ์ในการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆได้ถูกจังหวะและเวลา มีจิตใจสาธารณะ คิดและทำเพื่อสังคม

(๔) เป็นนักสื่อสาร ชอบการสื่อสารกับผู้อื่นและกับสังคม มีเครือข่ายการสื่อสารที่กว้างขวางและหลากหลาย ชอบนำเสนอเรื่องเล่าและเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณะต่างๆ มีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีศิลปะในการสื่อสาร และชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น

(๕) เป็นนักจัดการ ชอบการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาต่างๆ รู้งานบริหารจัดการ ต่อรองเป็น ทำงานเป็นระบบ มีความคล่องตัว รวดเร็ว รู้จักจังหวะการทำงาน ชอบการมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ดี ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะสำคัญเหล่านี้ อาจอยู่ในบุคคลหลายคนที่เข้ามาช่วยกันทำงาน หรือในคนเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆในแต่ละพื้นที่จะสามารถพัฒนาทีม ค้นหาแนวร่วม ทีมงาน ที่มีความสอดคล้องหรือตรงตามคุณลักษณะข้างต้นได้หรือไม่ ดังนั้นในการที่จะพัฒนาทีม/กลไกให้ได้ครบทั้ง ๕ คุณลักษณะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ทักษะในการสานพลังเครือข่าย สร้างมิตร สร้างเพื่อนในการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยกัน นาทีนี้ ขอเชียร์ครับ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook