BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สปสช.เขต 8 อุดรธานี จับมือ สช. หนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ

19 มีนาคม 2557 – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 109 แห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ใน 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ ตั้งเป้าหมายประชาชนในพื้นที่มีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การมีระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของชุมชน หรือพื้นที่ สิ่งสำคัญของการมีธรรมนูญสุขภาพ คือ การทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติบนหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ประสานสอดคล้องกัน

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กล่าวว่า สปสช. เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สช. สนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลและพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ครอบคลุมทุกอำเภอใน 7 จังหวัด จำนวน 109 ตำบล ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเป็นแกนร่วมกับคนในชุมชน ขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่

นายอำนาจ ผการัตน์ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี กล่าวว่าการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนตำบล มีความพร้อมในการดำเนินงานจัดการสุขภาพด้านสุขภาพแบบองค์รวม ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งสามารถบริหารจัดการในระดับพื้นที่ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง กลไก มาตรการด้านสุขภาพของตนเอง
นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หนึ่งในพื้นที่โครงการธรรมนูญฯกล่าวว่า การให้ อปท.มีบทบาทเป็นเจ้าภาพด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนในพื้น ซึ่ง สช.มีเครื่องมือ นโยบายสาธารณะ เป็นกระบวนการหลักให้กับ อปท.และธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งของโยบายสาธารณะ ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ซึ่ง อปท.มีความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

ที่มา http://61.19.108.37/nhso8/brnews_detail.php?newsid=448

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook