BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 500 ตำบล

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง ๔ ภาค จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภูมิภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกินรี ๒ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

เวทีในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาระหว่างภูมิภาคระหว่างทาง เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิด กำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละภูมิภาค และ เชื่อมความร่วมมือองค์กรภาคีในการหนุนเสริมการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ และการสร้างสุขภาวะในพื้นที่

กระบวนการในเวที มีการเสวนา เล่าสู่กันฟัง “เราเดินกันมาถึงไหนแล้ว” โดย ผู้แทนพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ดำเนินรายการโดย คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ แบ่งกลุ่มรายภาคแลกเปลี่ยนและระดมความคิดกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป อาทิ การปรับแผนการดำเนินงาน การจัดประชุมวิชาการฯ และ การอภิปราย จังหวะก้าวต่อไปและการอภิบาลกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนร่วมในระดับพื้นที่แบบเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐและเครือข่าย (Governance by government and network) โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook