BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เล่าเรื่องจากพื้นที่…ชัยภูมิ

areahpp_1898-3วันอังคารที่ ๒๘  เดือน มกราคม  ๒๕๕๗ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ และการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ(PHA)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมมาจากทั้ง ๓ ภาคส่วน ประมาณ ๓๕ คนโดยทาง สช. นำทีมโดยมีพี่สุทธิพงษ์ ทรงพล(น้องโต้ง) แคลทรียา(น้องเหมี่ยว) และเก๋ เพื่อจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกระบวนการเตรียมการปรึกษาหารือวงเล็กต่อการพัฒนากลไกการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขาดกระบวนการการใช้เครื่องมือ พรบ.สุขภาพแห่งชาตริ ปี ๒๕๕๐ ในการดำเนินการกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในระดับพื้นที่หลังจากการผลักดันจนเกิด พรบ.สุขภาพแห่งชาติ นอกจากการเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการเข้าร่วมประชุมตามการประสานงานของ สช. ก่อนมาประชุมจึงมีการวิเคราะห์ทุนทางสังคม ข้อมูล กลุ่มองค์กร หน่วยงานเครือข่ายที่มีการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่จังหวัดมาก่อนที่จะเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุม

areahpp_1898-2เริ่มต้นการประชุมโดย ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี ในฐานะเจ้าของสถานที่ นอกจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมกล่าวถึงนโยบายแนวทางของทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและการสร้างความร่วมมือต่อการทำงานร่วมกันในการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตลอดจนการเอื้ออำนวยระบบการบริการงานวิชาการและการวิจัยต่อการสนับสนุนงานพื้นที่ หลังจากนั้นจึงได้แนะนำตัวสร้างความรู้จักกันในที่ประชุม โดยทาง ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตา สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาฯ เป็นผู้ช่วยดำเนินรายการพูดคุยพร้อมกับชี้แจงการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ก่อนที่เข้าสู่กระบวนการพูดคุย

areahpp_1898-1นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ได้ชวนคิด ชวนคุย พร้อมกับการนำเสนอ ถึงทิศทางและหลักการสำคัญต่อการใช้เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ (ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ) ขณะเดียวกันการชวนเน้นย้ำถึงการทำหน้าที่การเป็นพลเมือง และตลอดจนการเชื่อมโยงความคิดครั้งนี้การพูดคุยได้ช่วยเน้นย้ำถึงการพัฒนาขบวนการอย่างไรให้นำมาสู่การสร้าง “พื้นที่กลาง” “คนกลาง” “ประสานกลาง” ต่อยอดและยกระดับการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างเป็นระบบของจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ขณะเดียวกันได้ชวนกันวิเคราะห์ถึงศักยภาพต่อการขับเคลื่อน ผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ โดยการยกกรณีตัวอย่างของพื้นที่และจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพต่อการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการประกอบส่วนของคนทำงานทั้ง ๓ ภาคส่วนเพื่อประกอบเครื่องต่อการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันได้อย่างไร ที่ตอบโจทย์คนชัยภูมิมากที่สุด อะไร? คือ สิ่งที่ต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในจังหวัดชัยภูมิ สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ หรือหากไม่ทำจะเกิดความเสียหาย ตลอดจนการผลักดันนโยบายเรื่องราวดีๆให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ที่เน้นการเคลื่อน ๒ มิติในการขับเคลื่อนบนฐานกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยกล่าวทิ้งท้ายว่าควรมีกระบวนการดังนี้ ๑.วางเป้าหมายเชิงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด ๒.เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการ ๓.ผ่านเครื่องมือทางสังคม ๔.สร้างขบวนการกลาง (พื้นที่กลาง ประสานกลาง) พี่พงษ์นอกจากการท้าทายยังช่วยกระตุ้นแก่ผู้เข้าร่วมปรับเข้าสู่เนื้อหาของกระบวนการที่นำไปสู่การจัดการการขับเคลื่อนได้ในอนาคตหลังจากแบ่งกลุ่มย่อย

ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตา สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาฯ ได้เสนอข้อมูลการวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหา และทุนทางสังคมของจังหวัด พร้อมกับการแลกเปลี่ยนซักถามทำความเข้าใจต่อกันและได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันเริ่มต้นการตั้งโจทย์คำถามง่ายๆ

 1. ถ้าพูดถึงชัยภูมิท่านนึกถึงอะไร
 2. สิ่งดีๆของจังหวัดชัยภูมิคืออะไร?
 3. สิ่งที่ไม่ดี หรือความกังวลของจังหวัดชัยภูมิคืออะไร?
 4. จาก ๒ สิ่ง (ดี และไม่ดี) เราจะพัฒนาอย่างไร?

 

areahpp_1898-4 areahpp_1898-5

หลังจากนั้นมีการประมวลเนื้อหาจากการแบ่งกลุ่มพบว่ามีประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาและต้องการผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะอย่างหลากหลาย เช่น เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย, การท่องเที่ยวภูมินิเวศวัฒนธรรม,  ความปลอดภัยทางถนน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน , การจัดการที่ดินทำกิน, การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้, การค้ามนุษย์, ครอบครัวเข้มแข็ง, สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน, เด็กและเยาวชน, การพัฒนาหลักสูตรชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น พร้อมกับมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นกระบวนการทางสังคมที่ให้คุณค่าแก่ทุกฝ่ายได้เข้ามาทำงานด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรให้ประเด็นถูกยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจากที่ประชุมเสนอว่ากระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” น่าจะเป็นกระบวนการที่สร้างพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกันบนฐานการวิเคราะห์พื้นที่ มีระบบข้อมูล ความรู้สนับสนุนในขณะเดียวกันจังหวัดชัยภูมิมีความหลากทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ ดังนั้นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพควรสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและสถานการณ์บริบทพื้นที่

มติที่ประชุม การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการให้ได้ในฐานะคนกลาง (สช.) จึงกระตุ้นให้มีการตั้งคณะทำงานวงเล็กเพื่อเป็น นลส. (ชั่วคราว)ให้เพื่อเตรียมการยกร่างกลไกการทำงาน คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด(คจสจ.) คณะทำงานนบริหาร(คทบ.) ร่วมกันในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้

 1. ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตา        ภาควิชาการ (ม.ราชภัฎชัยภูมิ)
 2. ดร.ธนกฤต  ทุวิสุทธิ์        ภาควิชาการ (ม.ราชภัฎชัยภูมิ)
 3. อ.วราวุฒิ  มหามิตร        ภาควิชาการ (ม.ราชภัฎชัยภูมิ)
 4. ทพ.ดร.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร    ภาครัฐ (รพ.บ้านแท่น)
 5. นางเยาวภา    บุญคง        ภาครัฐ (พมจ.)
 6. นายสุทิน  อ้อนอุบล        ภาครัฐ (สสจ.)
 7. นางอรนุช  ผลภิญโญ        ภาคประชาสังคม(กลุ่มรักษ์คอนสาร)
 8. นายดุสิต  กาชัย        ภาคประชาสังคม(สื่อมวลชน)
 9. นายภานุมาศ  วงศ์ไอศูรย์    ภาคประชาสังคม(ศูนยฺประสานภาคประชาชน)

นกกระจอกเก๋รายงาน

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook