BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ขบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยได้โอกาส ผลักดันสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น คนไร้รัฐ ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย

หลังจากสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มีนโยบายต่อยอดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือ ทำให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้พัฒนาโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที/เฉพาะประเด็น ปี 2555 โดยแบ่งกลไกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย คณะทำงานบริหาร และหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด

จากการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาร่วมกับภาคีสุขภาพในพื้นที่ พบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดน มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เป็นที่มาของแนวคิดการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็นคนไร้รัฐ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีอาณาเขตติดต่อกันกับประเทศลาว สามารถไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดาย มีการสร้างครอบครัวและมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอพยพหนีภัยทางการเมืองของลาว พ.ศ. 2503 และช่วง พ.ศ. 2518 ทำให้มีคนลาวมาอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยมากขึ้น จนเกิดลูกเกิดหลานมาจนถึงปัจจุบัน

ปัญหาคนไร้รัฐในประเทศไทย เป็นปัญหาเช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกประสบปัญหาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เนื่องจากมีการแบ่งพรมแดนของแต่ละรัฐโดยใช้หลักดินแดน ทำให้เกิดความชัดเจนของดินแดนและการจัดทำทะเบียนประชากรโดยอาศัยหลักสัญชาติและถิ่นกำเนิดเกิดการตกหล่นการสำรวจบุคคลบางกลุ่ม

เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนของรัฐใดประเทศใด จึงทำให้บุคคลเหล่านี้มีสภาพเป็นบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเหมือนกับคนไทย การอาศัยของบุคคลเหล่านี้ล้วนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาทางทางด้านการศึกษา ปัญหาทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น เมื่อมีการผลักดันนโยบายให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองทางด้านสาธารณสุขและภาครัฐได้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ จึงทำให้เกิดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาคุ้มครอง โดยนโยบายให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ภาครัฐได้เห็นถึงความสำคัญของผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยได้มอบสิทธิในการใช้บริการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลเหล่านี้

คณะทำงานบริหาร และหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย จึงได้ออกแบบกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นคนไร้รัฐ ร่วมกับกลุ่มคนไร้รัฐ ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนไร้รัฐ เป็นแผนงานหนึ่งในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

กระบวนการพัฒนานโยบายเฉพาะประเด็นคนไร้รัฐ คณะกรรมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นคนไร้รัฐ ร่วมกับกลุ่มคนไร้รัฐ ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ จะร่วมกันพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายเฉพาะประเด็นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนไร้รัฐ ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นคนไร้รัฐ และการผลักดันข้อเสนอเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่

ข้อมูลประกอบ

  • คณะทำงานโครงการสื่อเพื่อสุขภาวะกลุ่มคนเฉพาะจังหวัดเลย. เอกสารประกอบโครงการสื่อสุขภาวะเพื่อกลุ่มคนเฉพาะ กรณีคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติอำเภอด่านซ้าย. 2549.
  • วีรานรี  ติยะบุตร และ ธันยวัฒน์ รัตนสัค , กระบวนการนำนโยบายให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิไปปฏิบัติ   ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook