BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่โรงแรมชัยนาทธานี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาและธรรมนูญสุขภาพจังหวัดชัยนาท เพื่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้มี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ กล่าวชื่นชมและเสริมแรง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนจาก 70 องค์กรร่วมลงนามในพิธี

เริ่มพิธีลงนาม นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้กล่าวเปิดงานว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา และอุทิศภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการดำเนินงานครั้งนี้ โดยเฉพาะภาควิชาการวิชาชีพและภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในระดับพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของกลไกภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคการเมือง กระบวนการทำงานนี้จะเป็นรากฐานความมั่นคงที่แข็งแรงของระบบสุขภาพ และระบบอื่นๆ ของชีวิตเราทุกคน คงต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ให้นำไปสู่นโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

จากนั้นจึงเป็นพิธีลงนาม และเปิดการแถลงข่าว โดยข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชัยนาท ระบุว่า ทั้ง 70 องค์กรมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของจังหวัด ในการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีแนวคิดว่าการสร้างสุขภาวะที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีเจตนารมณ์ที่จะใช้กระบวนการที่อาศัยพลังการมีส่วนร่วมอย่างสมานฉันท์ เน้นการสานพลังกันทำงาน และเรียนรู้ร่วมกัน ในลักษณะพลังทางสังคม ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสังคมสุขภาวะ จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ การประสานความร่วมมือ และต้องมีการพัฒนาการทำงานร่วมกัน ต้องสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพคนทำงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยการลงนามในข้อตกลงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยหน่วยงานจากองค์กรที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รวม 9 แห่ง หน่วยงานจากองค์กรภาควิชาการ/วิชาชีพ รวม 18 แห่ง หน่วยงานองค์กรภาคนโยบาย การเมือง/ราชการ รวม 17 แห่ง และหน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคมอีก 26 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 องค์กร

ซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวยังได้ระบุถึงข้อกำหนดบทบาทและแนวทางการดำเนินงานที่ทั้ง 70 องค์กรมีเจตนารมณ์ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อชาวจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกัน 6 ประการว่า ข้อตกลงฉบับนี้ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ประการที่สองทั้ง 70 องค์กรจะร่วมกันประสานงานกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัด

ประการที่สามทุกองค์กรจะร่วมกันสร้างและพัฒนากลไกการทำงานพัฒนานโยบายฯ ทั้งกระบวนการอย่างเป็นระบบ ประการที่สี่จะร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่จะเป็นในการดำเนินงาน ประการที่ห้าจะร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการวิจัย และพัฒนา การสื่อสารทางสังคม ตลอดจนกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกันอย่างกว้างขวาง และประการสุดท้าย สช.จะให้การสนับสนุนทางวิชาการ ทรัพยากร และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ภายหลังการลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้มีการเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอประเด็นสาธารณะเพื่อสุขภาพสำหรับชาวจังหวัดชัยนาท ในหัวข้อ “อีก 5 ปีข้างหน้า สุขภาพของคนชัยนาทเป็นอย่างไร” ซึ่งมีผู้ร่วมให้ความเห็นกว่า 30 คน โดยวิสัยทัศน์อีก 5 ปีสรุปว่า ชัยนาทเป็นจังหวัดที่คนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม และปศุสัตว์ ซึ่งเกษตรกรยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจากสารพิษในการเพาะปลูก ด้านปศุสัตว์การทำฟาร์มห่วงเรื่องการเข้ามาของระบบทุนจาก CP และมาตรฐานการทำฟาร์ม รวมถึงปัญหาการเป็นหนี้สิน ดังนั้นจึงต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ เน้นใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพึ่งตนเอง และอยู่อย่างพอเพียง มีนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรกรอย่างครบวงจร โดยมุ่งหวังให้ภาครัฐ หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความรู้ในด้านเกษตรปลอดสาร รวมถึงการกินอยู่อย่างปลอดภัย พร้อมกับการสร้างจริยธรรมผู้ค้าขายให้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยคนชัยนาทควรได้บริโภคอาหารปลอดภัย ไม่บริโภคอาหารขยะ

นอกจากนี้มีประเด็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาครอบครัว ยาเสพติด การขับขี่ปลอดภัย การสามารถพึ่งตนเอง และอยู่อย่างมีคุณค่าของผู้พิการ การมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดสังคมเสริมสร้างสุขภาวะทุกพื้นที่ เช่น ลานออกกำลังกาย การให้ความรู้ดูแลสุขภาพกายใจ การเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยไปสู่การตายอย่างสงบ เป็นต้น

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook