BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

หนองคายวางแผน KICK OFF พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อความสุขคนหนองคาย

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2556 ทุกฝ่ายเห็นเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดและพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดหนองคาย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด

คณะสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ได้มาร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นความสุขมวลรวมคนหนองคาย มีผู้เข้าร่วมที่เป็นคณะจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และแกนที่เคยร่วมพัฒนาประเด็นความสุขมวลรวมคนหนองคายมาก่อน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ ๑

นอกจาการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคี/องค์กรต่างๆในจังหวัด วาระสำคัญในวันนี้เป็นการออกแบบแนวทางการพัฒนา/การบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดกลไกร่วมกัน การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน นำการหารือโดย นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดคณะทำงานตั้งต้นเป็นคณะทำงานหลักที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและออกแบบกระบวนการต่างๆ

จากการแลกเปลี่ยนกันของผู้เข้าร่วม หนองคายที่ประเด็นในที่ต้องขับเคลื่อนมากมาย เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชน ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ อุบัติเหตุจราจร ในขณะที่ต้องทำให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้แทนจากแต่ละเครือข่ายต่างทราบปัญหาของพื้นที่ นายบุญช่วย มูลสาร รพ.สต.ค่ายบกหวาน นำเสนอให้กลไกประกอบด้วยสามภาคส่วน รัฐ วิชาการ ประชาชน ผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นฐานของชุมชน ให้เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพครอบคลุมทุกตำบลในจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนว่าการออกแบบกระบวนการต้องมีช่องทางให้คนหนองคายมีโอกาสร่วมเสนอวาระสำคัญของคนหนองคายขึ้นมาด้วย

ในการประชุมครั้งนี้มีมติให้ อ.อุทัย ยอดประทุม เป็นประธานคณะทำงานชุดตั้งต้น และให้มีการเสนอชื่อคณะทำงานหลักที่เป็นผู้แทนมาจาก ๙ อำเภอในครั้งต่อไป ในครั้งต่อไปจะมีการหารือเพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด การ Mapping ภาคีเครือข่ายในจังหวัด และการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ทำให้เกิดพื้นที่กลางในการกำหนดนโยบายร่วมกันของคนหนองคายต่อไป

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook