BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมผลักดันประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ให้เป็นนโยบายของ “สาธารณะ”

มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน จากข้อมูลหลายแหล่ง พบว่ามีพี่น้องชาวอีสานเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละประมาณ 20,000 คน สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มต้นติดตามประเด็นนี้จากการนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดขอนแก่น และร้อยเอ็ด ให้เป็นวาระในสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ทางขอนแก่นมีแกนหลักในด้านวิชาการ มี นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณลักษณา หลายทวีวัฒน์ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอประเด็นนี้ในวงหารือคณะทำงานพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  ในส่วนของกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการมีการนำเสนอข้อมูลความสำคัญ สถานการณ์ปัญหา และจะพัฒนาทีมวิชาการเพื่อนำประเด็นเข้าสู่วาระสมัชชาสุขภาพร้อยเอ็ด 2557 ทางร้อยเอ็ดมี นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล เป็นแกนด้านวิชาการ นอกจากการขับเคลื่อนในกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ทาง สช. มองเป็นโอกาสในการผลักดันเรื่องนี้ให้สามารถยกระดับเป็นวาระนโยบายสาธารณะในระดับภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น จึงได้มีการหารือเพื่อวางแผนและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการต่างๆที่จะยกระดับให้เรื่องนี้เป็นนโยบายสาธารณะ ทำให้เกิดวงปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการในภาคอีสานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้

นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ให้ข้อมูลว่า มะเร็งตับที่คนอีสานเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพยาธิใบไม้ตับเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ หากมีกระบวนการเฝ้าระวัง คัดกรองให้ผู้ป่วยสามารถมารักษาได้ในระยะต้นๆสามารถรักษาได้ แต่ชาวบ้านมักมาพบแพทย์เมื่ออาการหนักแล้วทำให้รักษาได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้เคยถูกผลักดันเป็นนโยบายมาแล้วโดยประกาศเป็นวาระภาคอีสานผ่านกลไกทางการเมือง แต่เมื่อมีการปรับ ครม. เรื่องนี้ก็เงียบไป ประกอบกับมีการดำเนินงานโดยฝั่งภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งในความเป็นจริงการขับเคลื่อนเรื่องนี้มองว่าต้องอาศัยฐานจากชุมชน และภาคประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

สถานการณ์ขณะนี้ในส่วนของภาควิชาการมีชุดความรู้ คู่มือการรักษา การเฝ้าระวัง การคัดกรอง แต่ไม่สามารถผลักดันเข้าสู่ระบบนโยบายได้ หากมีการขับเคลื่อนและสามารถสร้างฐาน มีภาคีร่วม จะสามารถทำได้ดีกว่าการรณรงค์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในขั้นต้นต้องเห็นข้อมูลว่าผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นใคร กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร มีรูปธรรมการแก้ปัญหาอย่างไรในพื้นที่ เมื่อประมวลต้นทุนเครือข่ายร่วมกันพบว่า มีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพหลายจังหวัดที่สนใจประเด็นนี้ และกลุ่มเป้าหมายลำคัญคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นฐานในการขับเคลื่อน

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ จ.ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 12 จังหวัดอีสานตอนบน จะมีการจัดเวทีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ มีเป้าหมายของเวทีเพื่อสานพลังการขับเคลื่อนให้มีการผลักดันประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ให้เป็นนโยบายสาธารณะ รูปแบบการจัดเวทีเป็นเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการเสวนาเพื่อให้เห็นสถานการณ์ปัญหา การขับเคลื่อน รูปธรรมการทำงานในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็น นโยบาย “ของสาธารณะ” ร่วมกัน

โจทย์สำคัญก็คือ แม้ว่าเรามีองค์ความรู้ มีนักวิชาการ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มามาก แต่องค์ความรู้ที่มีอยู่กลับกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานองค์กร เฉพาะพื้นที่ ขาดความจำเพาะและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการรวบรวม สังเคราะห์ วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหาจัดการแผนงานโครงการ ระบบงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาระบบข้อมูลและระบบบริการสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ที่ลดความซ้ำซ้อน มีความเชื่อมโยงในภาพรวมแบบบูรณาการครบวงจรที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของพื้นที่ และมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook