BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook