BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สกู๊ป: ย้อนรอย 12 ปี บนเส้นทางสุขภาวะคนหละปูน

บนเส้นทางสายสุขภาวะทุกจังหวัดล้วนมุ่งมั่นพยายามแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ “หละปูน” หรือจังหวัดลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดินสู้ฟัดอยู่ในเส้นทางนี้เช่นกัน โดยในงานเวทีต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้มีการบอกเล่าย้อนรอยความเป็นมากว่าจะมาเป็นเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดในวันนี้ผ่านปากคำของ “จรูญ คำปันนา” ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองแห่งเมืองหละปูน

image002image004

ถอยหลังกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2544 หรือเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ชาวลำพูนเริ่มก่อร่างสร้างงานสานสุขภาวะระดับจังหวัดจากการใช้ป่าชุมชนเป็นเครื่องมือในการสานเครือข่ายการทำงาน ร่วมกับประเด็นเกษตรปลอดภัย เคล้าคลอไปกับการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างสุขภาพ การสานเครือข่ายยังถูกเติมเชื้อไฟในปีถัดมาผ่านกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ โดยในปีนี้ ชาวลำพูนได้ประกาศความจริงจังในการทำงานผ่านการจัดหางบประมาณมาจากกองทุน SIF เพื่อจัด “มหากรรมคนหละปูน” และยังจัดกระบวนการระดมพลลงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยใช้เวลาขับเคลื่อนต่อเนื่อง 2 ปี ในปี 2546 เกิดข่วง (ลาน) คนหละปูน ต.เวียงยอง

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ชาวลำพูนให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพผ่านงานสมัชชา เกิดเป็น “สมัชชาคนหละปูนฮักสุขภาพ” ในประเด็นเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่, ประเด็นอาหารปลอดภัย ในเทศบาล ต.วังผาง, ประเด็นท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ ต.วังผาง ในปี 2549 นอกจากจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพแล้ว ยังเกิดการถอดบทเรียน “ต๊างน้ำคนฮักดินแม่สมปึ๊กอาหารป่า” (ทางน้ำ คนรักดิน แม่สมปิ๊ก อาหารป่า) อีกด้วย จะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้ชาวตำบลวังผางมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อน ซึ่งเวทีสมัชชาสุขภาพได้จัดต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี 2550 และหยุดการขับเคลื่อนงานสมัชชาไป

ทั้งนี้แม้จะไม่มีการขับเคลื่อนในงานสมัชชา แต่การทำงานประเด็นสุขภาพในแต่ละพื้นที่ยังขยับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 ชาวลำพูนได้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าประเด็นทางสาธารณสุขไม่ได้หยุดอาณาเขตไว้ที่พรมแดนสาธารณสุขเท่านั้น เมื่อการเดินทางบนถนนสายสุขภาพ ได้พบรอยเชื่อมต่อกับเครือข่ายคนทำงานด้านการปกครองผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ผ่านพมจ.วัฒนธรรมฯ โดยงานที่เป็นรูปธรรมคือ “เวทีคนรักษ์ลำพูน” ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเวทีที่จัดต่อเนื่องมาในปี 2552 ปีนี้เวทดังกล่าวจัดขึ้นโดยให้ความสำคัญกับประเด็น “สวัสดิการชุมชน” โดยในปีนี้ยังมีการขับเคลื่อนประเด็นตำบลสุขภาวะ ชื่อบ้านนามเมืองป่าซางเมืองงามอีกด้วย

ปรากฏการณ์สุขภาวะที่น่าสนใจของชาวลำพูนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปี 2553 เครือข่ายสุขภาวะชาวลำพูนในนามตำบลริมปิงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุภาพตำบลริมปิง” ซึ่งมีการอธิบายความหมายว่า “เป็นสัญญาใจร่วมกันของคนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เป็นสิ่งเตือนใจเมื่อเกิดมีพฤติกรรมที่เสี่ยง ต่อสุขภาพ และเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสุขภาพของพื้นที่” โดยมีการดำเนินการจัดพิมพ์รายละเอียดของธรรมนูญออกเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากนี้ในปีเดียวกันได้เกิดตำบลสุขภาวะ มีการจัดกิจกรรมเยาวชนกับศิลปวัฒนธรรม

image005  image008

สมัชชาสุขภาพกลับมาอีกครั้งในปี 2554 เกิดเวทีสมัชชาคนหละปูนฮักสุขภาพในประเด็นเด็กและเยาวชน มีการสานความเข้มแข็งของเครือข่ายเก่า และปลุกเร้าให้เกิดเครือข่ายใหม่ และสุดท้ายการขับเคลื่อนล่าสุดในปี 2555 ภาพของการทำงานเป็นเครือข่ายได้ชัดเจนเห็นตัวเห็นตนชัดขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนฯ เครือข่ายพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม

จะเห็นได้ว่าความโดดเด่น ลักษณะเฉพาะบนเส้นทางสายสุขภาพของชาวลำพูนนั้น ได้ผูกโยงการขับเคลื่อนเอาไว้กับวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนเมืองได้ทำหน้าที่เข้ามาเชื่อมร้อยการทำงานได้อย่างลงตัว มีการสานเครือข่ายระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่จิตอาสา เครือข่ายสาธารณสุข ฟากฝั่งปกครองอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในปี 2556 นี้เครือข่ายสร้างสุขภาวะชาวหละปูนยังคงต้องจับมือร่วมกันเดินทางต่อไป และในเส้นทางสายสุขภาวะนี้ยังคงมีที่ว่างเสมอสำหรับเครือข่ายหน้าใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กร หรือเป็นประชาชนคนธรรมดาก็ตาม เพราะเรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องของทุกคน ที่จะยึดโยงเป็นสายใย เกี่ยวรัดจนเป็นเรื่องของสังคม เรื่องของชุมชน และเรื่องของประเทศชาติเช่นกัน

เรื่องโดย: วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook