BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เปิดวงเครือข่ายค้นหาประเด็น

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อค้นหาประเด็นการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนเครือข่ายในจังหวัดตรัง และนักศึกษาคณะพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดตรังเข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน

Trang_3

ช่วงเช้าเริ่มด้วยการนำเสนอนำเสนอสถานการณ์สุขภาพจังหวัดตรัง การเสวนา “กระบวนการทัศน์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีสุขภาวะทั้ง กาย จิต สังคม ปัญญา พร้อมก้าวทันอาเซียน” โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คุณชัยพร จันทร์หอม คสช.เขต ๑๒ ประธานสมัชชาตรัง คุณอดิศร ตันเองชวน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และคุณจารึก ไชยรักษ์ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดำเนินรายการโดยคุณศยามล ไกยูรวงศ์ ช่วงบ่ายเป็นการเปิดประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ประกอบด้วย กลุ่ม ๑) ด้านการศึกษา ๒)ด้านสุขภาพ ๓) ด้านเศรษฐกิจ ๔)ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๕)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๖)ด้านสังคม ข้อสรุปจากทั้ง ๖ กลุ่ม จังหวัดตรังมีปัญหาที่ต้องขบคิดต่อหลายเรื่อง เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เด็กติดเกมส์ การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาด้านการศึกษา ภาวะโภชนาการในวัยเจริญพันธ์ และการคัดกรองภาวะโลหิตจางในผู้หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่น เป็นต้น ทั้งนี้เวทีวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะบรรจุประเด็นใดเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง โดยทีมวิชาการจะนำผลการประชุมวันนี้ไปประมวลเป็นข้อสรุปร่วมกับการขับเคลื่อนมติเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งมีบางเรื่องที่คาบเกี่ยวกัน อีกครั้ง

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook