BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ กับ 6 ทิศทางการทำงาน สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ปี 57 นพ.อำพลให้เข็มทิศ R2P เป็นเครื่องมือ

เป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้วกับย่างก้าวของการทำสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น เราพัฒนากระบวนการมาหลากหลายวิธี ผ่านการล้มลุกคลุกคลานลองผิดถูก เผชิญทั้งปัญหาการไม่เป็นสาธารณะ การไม่ต่อยอดการทำงาน แต่เราก็เก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้จากบทเรียน และการพัฒนากระบวนการเรื่อยมา สุดท้ายจึงมาเน้นการทำนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริง และพร้อมกับช่วงเวลาปีใหม่ที่เข้าใกล้มาทุกที เข็มทิศของการทำงานในปีหน้าก็เริ่มถูกกำหนดขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยนายแพทย์อําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้หลักการ ยกระดับงานที่ขับเคลื่อนประจำ องค์ความรู้ และทรัพยากรที่มีในพื้นที่ มุ่งไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่เมื่อมีการทำนโยบายแล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม หรือเรียกว่า R2P (R to P:  Routine, Research and Resource to Policy)

เชิญทัศนา “ทิศทางการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA)” ทั้ง 6 กระบวนดังนี้

ทิศทางกระบวนการนโยบาย: ต่อยอด ยกระดับ และเน้นการสาธิต

“ต่อยอด และยกระดับ”
ทิศทางกระบวยการนโยบายในการต่อยอด และยกระดับ โดยหนุนให้จังหวัดมีการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ ควบคู่ไปกับการใช้ธรรมนูญสุขภาพ การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้เครื่องมืออื่นๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากจะหนุนการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นเรื่องของการยกระดับกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ให้เป็นพื้นที่กลาง เพื่อที่จะให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เสนอประเด็น หรือเรื่องที่จะกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาจังหวัดเข้ามาที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.)

“เน้นการสาธิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การขยายผลโดยพื้นที่ เพื่อพื้นที่เอง”
หลังจากที่มีการพัฒนากลไกสมัชชาจังหวัดแล้ว จะมีการพัฒนากระบวนการสาธิต จังหวัดที่ได้มีการดำเนินการพัฒนาไปแล้ว จะเอาผลการดำเนินการพัฒนา มาสาธิต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้จังหวัดอื่น ได้เรียนรู้ และขยายผลต่อไป โดยพื้นที่ เพื่อพื้นที่เอง

ทิศทางกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์

เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิมจะสิ้นสุดวาระในปี พ.ศ. 2557 ดังนั้นตลอดทั้งปี พ.ศ. 2557 จึงจะมีการเตรียมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในปี 2558 – 2560 เพราะการทำสมัชชาสุขภาพ หรือการพัฒนานโยบายในระดับพื้นที่ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์นำ เช่น ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ซึ่งแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์นั้น จะใช้ “กระบวนการ” เป็นเครื่องมือ ในลักษณะทำไป พัฒนาไป ปรับปรุงไป (Rolling Plan) ภายใต้แนวคิดที่ว่า การทำงานที่จะทำให้เกิดกระบวนการนั้น จะช่วยให้คนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมเสนอแนะ ให้แนวทาง ให้ข้อคิดเห็น กระทั่งกลายเป็นการพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ร่วมได้ในที่สุด

ทิศทางเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง

ทิศทางเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งนักสานพลังเหล่านี้ มาจากแกนที่ประสานนโยบายสาธารณะในพื้นที่ โดยสำนักงานจะมีโปรแกรมชื่อว่า PHPP โปรแกรม ที่จะเอานักสานพลังในพื้นที่มาเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่มีครูสอน แต่ให้เรียนรู้ด้วยกันเอง บนความเชื่อที่ว่าคนที่ทำงานจะมีความรู้ และเราสามารถเอาความรู้ที่มีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำซึ่งกันและกันได้ โดยหลักคิดใหญ่ จะเป็นการให้นักสานพลังมาพบกัน พร้อมกับพัฒนาตัวเอง เพิ่มพูนศักยภาพ ให้มีทักษะ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ที่ได้จากเพื่อนเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น

ทิศทางกระบวนการพัฒนาการสื่อสารสังคม

ทิศทางกระบวนการพัฒนาการสื่อสารสังคม มีหลายรูปแบบ ทั้งสื่อผ่านภาคีสื่อท้องถิ่น ทั้งวิทยุ เคเบิ้ลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการสื่อสารในกระบวนการสมัชชา และล่าสุดสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) ได้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์เป็นอีกช่องทางการสื่อสารในชื่อ areahpp.net พร้อมกับเปิดช่องทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในเฟสบุ๊ก (facebook)

หลักการสำคัญของเว็บไซต์ คือการเป็นพื้นที่กลาง หรือพื้นที่สาธารณะของมหาชน ที่ภาคีเครือข่ายจะเข้ามาเป็นเจ้าของ โดยสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จะเป็นแรงหนุนให้เกิดโครงสร้าง เครื่องมือดำเนินการในเว็บไซต์ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใช้นำเสนอข้อมูล นำเสนอบทเรียน ค้นหาศักยภาพ และรูปธรรมของงานในพื้นที่ที่ดี (CoP: Community of Practice) เกิดการนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกันผ่านเว็บไซต์นี้ สร้างเครือข่ายร่วมกัน เกิดการพัฒนายกระดับไปด้วยกัน โดยในเบื้องต้น สปพ.จะเริ่มดำเนินการ ออกแบบ สร้างพื้นที่ สร้างเครื่องมือในการทำงานระยะแรก ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการจัดตั้งคณะทำงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่  ซึ่งสปพ.คาดหวังจะนำสาระที่ดีมีคุณภาพ งานพัฒนา หรือทิศทางที่ดีในพื้นที่ ที่จะได้จากการที่เครือข่ายนำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ มาประมวลเพื่อพัฒนาเป็นทิศทาง ยุทธศาสตร์การทำงานนโยบายสาธารณะในพื้นที่ได้ ที่สำคัญคือเครือข่ายสมัชชาจังหวัดต่างๆ จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมหาศาล โดยไม่ต้องผ่าน สปพ. ซึ่งเมื่อถึงเป้าหมายนี้ จะหมายถึงว่า การพัฒนานโยบาย และเว็บไซต์ได้เกิดการขับเคลื่อนโดยพื้นที่อย่างแท้จริง สำหรับ สปพ.ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่บทบาทใหม่ที่สอดรับการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไป

ทิศทางการประชุม “วิชชาการ”

ทิศทางการประชุม “วิชชาการ” การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ประมาณกลางปี ซึ่งจะนำความรู้จากกระบวนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่มาทำการถอดบทเรียน (KM: Knowledge Management)

ทิศทางเคลื่อนงานจังหวัดสู่ตำบล

ทิศทางการขับเคลื่อนงานไปสู่ระดับตำบล เป็นการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในระดับตำบลโดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (KM: Knowledge Management) โดยกระบวนการจะเป็นถอดบทเรียน ไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมความรู้ โดยมีการบันทึกความรู้ รวมถึงพัฒนาคนในตำบลให้สามารถจัดการความรู้ตัวเองได้ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 250 ตำบล และปีต่อไป 2557 ได้วางเป้าหมายเพิ่มอีก 250 ตำบล รวมเป็น 500 ตำบล

สรุปรวมความแล้วเราจะเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ กับงานท้าทายใหม่ๆ ทิศทางใหม่ๆ ที่จะยกขบวนเรียงแถวกันมานั้นมีต่อยอดของเดิม 2 ขบวน และใหม่แกะกล่องอีก 4 ขบวน ได้แก่ ทิศทางกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ ทิศทางเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ทิศทางกระบวนการพัฒนาการสื่อสารสังคม และทิศทางการประชุม “วิชชาการ”

ขอให้ความสุข สุขภาพดีจงมีแด่ท่าน เริ่มต้นปีหน้า เราจะก้าวไปสานงานต่อ ก่องานใหม่…ด้วยกัน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook