BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ต้นไม้ต้นนี้ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์

หากเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่หวังจะกินผลสักต้น คงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ ให้เวลารดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย คอยระวังแมลงหรือสัตว์มากินมาแทะทำลายต้นและใบ คอยประคบประหงมจนออกดอกออกผล แล้วเติมปุ๋ย และดูแลให้ต้นไม้นั้นยืนยงผลิตลูกผลให้เรากินอย่างยาวนาน ฉันใดก็ฉันนั้น งานพัฒนาก็เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องให้เวลา ให้ความมุ่งมั่น จวบจนงานพัฒนานั้นจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

งานพัฒนาหนึ่งที่ผมขอหยิบมาเขียนบอกเล่าในวันนี้คือ ต้นไม่ที่ชื่อ “สมัชชาพิจารณ์”
ผมรู้จักกับคำว่า “สมัชชาพิจารณ์” ครั้งแรกในปี ๒๕๕๔ เมื่อครั้งที่แกนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยโทรมาเล่าให้ฟัง และชวนให้ผมไปช่วยเรื่องการพัฒนาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเข้าเวที สมัชชาพิจารณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
ผมมาเข้าใจกับคำว่า “สมัชชาพิจารณ์” ในภายหลังว่า เกิดขึ้นจากความต้องการยกระดับการดำเนินงานตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘(๑๓) ให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี และเครื่องมือที่ต้องการนำมายกระดับการรับฟังความคิดเห็นโดยใช้หลักการของ “สมัชชาสุขภาพ” เป็นต้นแบบ

รูปธรรมของการนำเครื่องมือที่เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพ” มาใช้นั้น ครอบคลุมทั้ง การเปิดรับประเด็นเชิงนโยบาย การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การรับฟังความคิดเห็นที่บางจังหวัดลงไปถึงระดับตำบล การจัดกลุ่มเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปีนั้น ผมจำได้ว่า กระบวนการพัฒนาสมัชชาพิจารณ์ของจังหวัดเลยได้รับการประกาศผลให้ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยอาร์ทูอาร์ (R2R)ประจำปี ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

  • “เลยโมเดล” ได้ถูกขยายออกไปจนครบทุกจังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ในปี ๒๕๕๕ และต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๕๖ ด้วยแรงสนับสนุนจาก สปสช.ระดับชาติและระดับเขต
  • มติ “สมัชชาพิจารณ์” ที่ออกมาถูกนำเสนอต่อกลไกของ สปสช. ที่มีอยู่ทั้งระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับตำบล ซึ่งผมถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญ เพราะมีกลไกรองรับมติที่ออกมาอยู่ทุกระดับ
  • หลายมติบอร์ดของ สปสช. ได้นำมาพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางประกาศใช้ครอบคลุมทั้งประเทศ
  • หลายมติถูกนำไปเป็นกรอบในการกำหนดแผนงานโครงการของ สปสช. ระดับเขต และระดับจังหวัด ซึ่งมีกลไกและงบประมาณรองรับอยู่
  • หลายมติถูกนำไปขับเคลื่อนในกลุ่มของแกนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกระบวนการมาตั้งแต่ต้น
  • และหลายมติถูกนำไปเป็นกรอบในการยกระดับงานในระดับตำบล ที่มีกองทุนสุขภาพตำบลเป็นงานสำคัญของพื้นที่ บางกองทุนมีการนำสมัชชาสุขภาพไปใช้ในการกำหนดแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วม บางกองทุนมีการจัดทำเป็นธรรมนูญสุขภาพขึ้น ทั้งนี้จากพลังของแกนเครือข่ายที่มีต้นทุนจากเครืองมือตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกลไกขบเคลื่อนที่สำคัญ

จากจุดเริ่มต้นในไม่กี่ตำบล เริ่มขยายตัวจากกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องตลอด ๓ ปีกว่า
แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าของพื้นที่ต้นแบบเหล่านี้ นำมาสู่การตั้งเป้าหมายต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ในทุกอำเภอของเขต ๘ ที่มีอยู่ ๘๗ อำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ ตำบล จึงเกิดขึ้น

ระยะเวลากว่า ๓ ปี ต้นไม้ที่ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์ได้หยั่งรากลงสู่ผืนดินอย่างมั่นคง แผ่กิ่งก้านสาขาไปในวงกว้างทุกวันที่ผันผ่านไป นับเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของแกนเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ใน ๗ จังหวัดของเขต ๘ อุดรธานี ที่มีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพ”

ผมมั่นใจว่าต้นไม้ต้นนี้ ได้เริ่มออกดอกออกผลให้ผู้คนที่คอยรดน้ำพรวนดินได้มีความสุข และถือเป็นต้นแบบของกระบวนการพัฒนาอีกหนึ่งขบวนที่ได้ใช้เวลายาวนานกว่า ๓ ปี ในการก่อร่างสร้างตัวจนเริ่มมีความเข้มแข็งและมั่นคง ยืนยงต่อไปในอนาคต

ผมขอเป็นกำลังใจต่อการขับเคลื่อนงานใน ๘๗ อำเภอเป้าหมายที่วางไว้ และขอกล่าวสั้น ๆ ว่า ผมขอชื่นชมกับต้นไม้ที่ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์ด้วยคนครับ

bwisutavatar

คอลัมน์ เก็บเล็กประสมน้อย โดย วิสุทธิ บุญญะโสภิต

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook